Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I - 7:
Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------------------------GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
.................................................Nam/Nữ:
Chức
danh: .................................................................................................................
.
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc
tịch: ................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)
số: ...............................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Nơi
cấp: .....................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú:...............................................................................
Chỗ ở hiện
tại:............................................................................................................
Điện thoại: .........................................
Fax: ...............................................................
Email: ..............................................
Website: ........................................................
Là đại diện theo pháp luật của công ty
2. Tªn c«ng ty ®îc chuyÓn
hoa) ....................................................

®æi:

(ghi

GiÊy
chøng
nhËn
®¨ng
ký
sè: .............................................. ...........................

b»ng
kinh

ch÷

in

doanh

Lo¹i
h×nh
doanh
nghiÖp: ................................................................. .................................. .
Do: ............................................................. CÊp ngµy: ........../......../.......................
..........
§Þa
chØ
trô
së
chÝnh: ................................................................. .......................................
§iÖn
tho¹i:
......................................
Fax: ....................................................................... ..
Email: ............................................
.......................

Website:

........................................

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU:
1.
Tên
công
ty
chuyển
…………………………………
Tên
công
ty
viết
……………………………………….

đổi

viết

bằng

bằng
tiếng

tiếng
nước

Việt:
ngoài:

- Tên công ty viết tắt:………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………..
§...
Phụ lục I - 7:
Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
.................................................Nam/Nữ:
Chức
danh: .................................................................................................................
.
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc
tịch: ................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)
số: ...............................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Nơi
cấp: .....................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú:...............................................................................
Chỗ ở hiện
tại:............................................................................................................
Điện thoại: .........................................
Fax: ...............................................................
Email: ..............................................
Website: ........................................................
Là đại diện theo pháp luật của công ty
2. Tªn c«ng ty ®îc chuyÓn ®æi: (ghi b»ng ch÷ in
hoa) ....................................................
GiÊy chøng nhËn ®¨ng kinh doanh
sè: .............................................. ...........................
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI 9 10 421