Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị cung cấp thẻ tín dụng ngân hàng

Được đăng lên bởi youme
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giấy Đề Nghị Cấp Thẻ Tín Dụng ANZ Kiêm Hợp Đồng
ANZ Credit Card Application and Agreement

Vui lòng điền tất cả thông tin dưới đây để đề nghị
Please complete all the sections of this application:

Email:

Loại Thẻ tín dụng quốc tế ANZ / Type of ANZ Credit Card:
Thẻ Platinum / Platinum Card:
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 20.000.000 đồng
Minimum Gross Monthly Income required is VND 20,000,000
Phí thường niên 1.100.000 đồng/Annual Fee VND 1,100,000
Thẻ Vàng / Gold Card:
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 16.000.000 đồng
Minimum Gross Monthly Income required is VND16,000,000
Phí thường niên 550.000 đồng/Annual Fee VND 550,000
Thẻ Chuẩn / Classic Card:
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 8.000.000 VNĐ
Minimum Gross Monthly Income required is VND 8,000,000
Phí thường niên 350.000 VNĐ/Annual Fee VND 350,000.
Trong trường hợp không được cấp thẻ tín dụng đã chọn ở trên, bạn có
muốn được cấp Thẻ Tín Dụng ANZ khác không / If you are not offered
the credit card selected above, do you wish to accept another ANZ
Credit Card type?
Có / Yes

* Bảng sao kê giao dịch hàng tháng sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký ở trên. Vui
lòng kiểm tra hộp thư rác (spam) hoặc các thiết bị lọc thư điện tử khác để nhận bảng sao
kê giao dịch qua Dịch vụ thư tín điện tử./ Your monthly statement will be sent to the
registered email address above. Please check your email spam/ firewall filter to receive
eStatement from ANZ.

Tình trạng hôn nhân / Marital status:
Độc thân / Single

Đã lập gia đình / Married

Hình thức sở hữu nhà ở / Home ownership:
Sở hữu / Owned

Mua trả góp / Mortgaged

Khác (Xin ghi rõ) / Others (please specify):
Thời gian ở tại địa chỉ hiện tại:
Years and months at current address

Năm
year

Tháng
month

Đối với người nước ngoài/For foreigner:
Số tham chiếu của Thị thực
cư trú / Visa number:
/

/

Ngày/tháng/năm (dd/mm/yyyy)

Thông tin cá nhân / Personal details:

Số người bạn đang chu cấp tài chính / No. of dependants:

Họ tên/ Full name:

(Họ tên như trên CMND & Passport/ Full name as shown on National Identification & Passport)

Họ/Surname

Thuê / Rented

Sống với bố mẹ / Living with Parents

Ngày hết hạn lưu trú tại Việt Nam:
Visa expiry date

Không / No

Ly dị / Divorced

Tên đệm/Middle name

Tên/Given name

Tên in nổi trên thẻ (chữ in, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng)
Name to appear on the card (Max 19 characters, including space)

Trình độ học vấn / Education level:
THCS
Secondary

THPT
High shool

CĐ
College

ĐH
University

Thạc sĩ/Tiến sĩ
Master/PhD

Mật mã (tối đa 06...
Giấy Đề Nghị Cấp Thẻ Tín Dụng ANZ Kiêm Hợp Đồng
ANZ Credit Card Application and Agreement
Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) / ANZ Bank (Vietnam) Limited
Email:
* Bảng sao kê giao dịch hàng tháng sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký ở trên. Vui
lòng kiểm tra hộp thư rác (spam) hoặc các thiết bị lọc thư điện tử khác để nhận bảng sao
kê giao dịch qua Dịch vụ thư tín điện tử./ Your monthly statement will be sent to the
registered email address above. Please check your email spam/ rewall lter to receive
eStatement from ANZ.
Tình trạng hôn nhân / Marital status:
Độc thân / Single Đã lập gia đình / Married Ly dị / Divorced
Hình thức sở hữu nhà ở / Home ownership:
Sở hữu / Owned Mua trả góp / Mortgaged Thuê / Rented
Sống với bố mẹ / Living with Parents
Khác (Xin ghi rõ) / Others (please specify):
Thời gian ở tại địa chỉ hiện tại: Năm Tháng
Years and months at current address year month
Đối với người nước ngoài/For foreigner:
Số tham chiếu của Thị thực
cư trú / Visa number:
Ngày hết hạn lưu trú tại Việt Nam:
Visa expiry date
Ngày/tháng/năm (dd/mm/yyyy)
Số người bạn đang chu cấp tài chính / No. of dependants:
Trình độ học vấn / Education level:
THCS THPT ĐH Thạc sĩ/Tiến sĩ
Secondary High shool College University Master/PhD
Mật mã (tối đa 06 ký tự)
Security password (max 06 characters)
*Ghi chú: Mã số này không phải là số PIN/Note: Security password is not your PIN
Thông tin nghề nghiệp / Employment details:
Đi làm / Employed Tự kinh doanh / Self Employed
Khác (xin ghi rõ) / Others (please specify):
Nơi công tác / Company name:
Địa chỉ cơ quan / Company address:
Điện thoại / Company phone No.:
Loại hình doanh nghiệp / Business type:
Nhà nước Nước ngoài/Liên doanh
State-owned Wholly Foreign Owned/Joint Venture
Cổ phần TNHH Hợp danh/Tư nhân
Joint-stock Private limited Partnership/Sole Proprietary
Khác (xin ghi rõ) / Others (please specify):
Ngành nghề / Industry:
Nông nghiệp Xây dựng Tài chính / Ngân hàng
Agricultural Construction Finance / Banking
Bảo hiểm Sản xuất Bất Động Sản
Insurance Manufacturing Real Estate
Vui lòng điền tất cả thông tin dưới đây để đề nghị
Please complete all the sections of this application:
Loại Thẻ tín dụng quốc tế ANZ / Type of ANZ Credit Card:
Thẻ Platinum / Platinum Card:
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 20.000.000 đồng
Minimum Gross Monthly Income required is VND 20,000,000
Phí thường niên 1.100.000 đồng/Annual Fee VND 1,100,000
Thẻ Vàng / Gold Card:
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 16.000.000 đồng
Minimum Gross Monthly Income required is VND16,000,000
Phí thường niên 550.000 đồng/Annual Fee VND 550,000
Thẻ Chuẩn / Classic Card:
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 8.000.000 VNĐ
Minimum Gross Monthly Income required is VND 8,000,000
Phí thường niên 350.000 VNĐ/Annual Fee VND 350,000.
Trong trường hợp không được cấp thẻ tín dụng đã chọn ở trên, bạn có
muốn được cấp Thẻ Tín Dụng ANZ khác không / If you are not oered
the credit card selected above, do you wish to accept another ANZ
Credit Card type?
/ Yes Không / No
Thông tin cá nhân / Personal details:
Họ tên/ Full name:
(Họ tên như trên CMND & Passport/ Full name as shown on National Identication & Passport)
Họ/Surname Tên đệm/Middle name Tên/Given name
Tên in nổi trên thẻ (chữ in, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng)
Name to appear on the card (Max 19 characters, including space)
Nam/Male Nữ/Female
Ngày sinh (ngày/tháng/năm):
Date of Birth (dd/mm/yyyy)
Nơi sinh (thành phố, quốc gia):
Place of birth (town, country)
Số CMND/Hộ chiếu:
National ID/Passport No.
Quốc tịch / Nationality:
Địa chỉ thường trú / Permanent residential address:
Địa chỉ tạm trú (nếu khác địa chỉ thường trú) / Temporary residential
address (if dierent from your permanent residential address):
Điện thoại liên lạc:
Home phone No.
ĐTDĐ / Mobile:
Tên in nổi trên thẻ (chữ in, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng)
Name to appear on the card (Max 19 characters, including space)
Nam/Male Nữ/Female
Ngày sinh (ngày/tháng/năm):
Date of Birth (dd/mm/yyyy)
Nơi sinh (thành phố, quốc gia):
Place of birth (town, country)
Số CMND/Hộ chiếu:
National ID/Passport No.
Quốc tịch / Nationality:
Mối quan hệ với chủ thẻ chính:
Relationship to primary card holder
* Chủ thẻ phụ từ 16 đến 18 tuổi phải có cha/mẹ là chủ thẻ chính / If supplementary
cardholder is from 16-18 years old, primary cardholder is required to be his/her parents
Mật mã (tối đa 06 ký tự):
Security password (max 06 characters)
*Ghi chú: Mã số này không phải là số PIN/Security password is not your PIN
Nếu bạn yêu cầu nhiều hơn 1 thẻ phụ vui lòng cung cấp thông tin chi
tiết trên một trang giấy riêng/ If you apply for more than 1 supplementary
card, please provide details on separate supplementary application form.
Chấp thuận của Chủ thẻ / Agreement by cardholder(s):
Bằng cách ký vào phần dưới đây, Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng:
(i) Việc điền đầy đủ các thông tin theo mẫu giấy đề nghị này không
đảm bảo sự chấp thuận giấy đề nghị này của ANZ.
(ii) Tôi/Chúng tôi đã được đọc bản Các Điều Kiện và Điều Khoản Thẻ
Tín Dụng ANZ và bất kỳ điều kiện và điều khoản hoặc/và hợp
đồng cũng như chấp thuận nào khác có liên quan đến thẻ tín
dụng ANZ và Tôi/Chúng tôi đã hiểu và chấp thuận những điều
khoản điều kiện và văn bản đó (danh sách của những văn bản có
liên quan đã được liệt kê ở dưới).
(iii) Tôi/Chúng tôi sẽ, kể từ khi nhận thẻ tín dụng ANZ, bị ràng buộc
bởi Những Điều Khoản và Điều Kiện thẻ tín dụng ANZ và bất kỳ
điều kiện và điều khoản hoặc/và hợp đồng cũng như chấp thuận
nào khác có liên quan đến thẻ tín dụng ANZ (có thể thay đổi tùy
từng thời điểm) điều chỉnh việc phát hành và sử dụng thẻ tín
dụng ANZ và các tài liệu đó, cùng với mẫu đơn này, tạo nên một
hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực giữa chính
Tôi/Chúng tôi và ANZ cho việc điều hành tài khoản thẻ tín dụng
ANZ và sử dụng thẻ tín dụng ANZ (“Hợp Đồng Thẻ Tín Dụng”).
(iv) Tôi/Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách
nhiệm phát sinh liên quan đến thẻ tín dụng ANZ thông qua việc
sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ mà Tôi/Chúng tôi đã được cấp.
(v) Nếu là Chủ Thẻ chính, Tôi bảo đảm rằng Tôi đã trên 18 tuổi và
hiểu rằng ANZ có quyền ngưng cung cấp dịch vụ Thẻ Tín Dụng
ANZ trong trường hợp dịch vụ thẻ tín dụng ANZ này được cấp
nhầm cho người dưới 18 tuổi.
(vi) Để thêm an toàn, Tôi/Chúng tôi chọn (các) Mật Mã bao gồm sáu
(06) ký tự sẽ được yêu cầu khi liên hệ ANZ về thẻ tín dụng ANZ
thông qua Dịch Vụ Thẻ ANZ 24/7.
(vii) Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng nội dung của giấy đề nghị này hoàn
toàn đúng và chính xác và chữ ký của Tôi/Chúng tôi ở dưới là
Thông tin khác / Preference:
Ngôn ngữ sử dụng / Preferred language of communication:
Tiếng Việt English
Bạn muốn nhận Thẻ tín dụng và mã số PIN của thẻ chính và thẻ phụ
(nếu có), thông báo và các thư từ khác liên quan đến Thẻ tín dụng gửi
qua bưu điện (trong giờ hành chính) tại/ You want to receive your
Credit Card and PIN number of the primary and supplementary (if any),
and other notications and correspondences in relation to your Credit
Card (during business hours) at:
Địa chỉ thường trú / Permanent residential address
Địa chỉ tạm trú / Temporary residential address
Địa chỉ cơ quan / Company address
*Ghi chú: Địa chỉ nhận thư phải là địa chỉ ở TP.HCM hoặc Hà Nội
Note: The mailing address must be in HCM City or Hanoi only
Bạn có đồng ý nhận thông tin từ ANZ (bao gồm những thông tin
không phải là bảng sao kê hàng tháng) thông qua email, tin nhắn SMS
và các thiết bị điện tử khác không? /Do you agree to receive ANZ
correspondence (including information other than monthly statement)
via email, SMS and other electronic devices?
/ Yes Không / No
Ghi nợ tự động / Auto debit authorization:
Tôi/Chúng tôi đồng ý là ANZ có quyền, và được Tôi/Chúng tôi ủy
quyền, thực hiện ghi nợ tự động các khoản nợ phải thanh toán (hay
bất kỳ phần thiếu hụt của bất kỳ khoản nợ phải thanh toán đã thỏa
thuận trước nào) vào tài khoản của Tôi/Chúng tôi tại ANZ vào ngày
đến hạn mỗi tháng hoặc ngày làm việc tiếp theo của ngày đó liên
quan đến thẻ tín dụng của Tôi/Chúng tôi.
I/we agree that ANZ may, and is authorized for this purpose, debit
my/our accounts opened with ANZ any amount payable (or any
shortfall to any agreed amount payable) to ANZ on the monthly due
date or the next working day to settle my/our ANZ credit card
account(s).
Số tài khoản của Tôi/Chúng tôi tại ANZ là:
My/Our ANZ account number is
Tôi/Chúng tôi muốn chọn tỉ lệ thanh toán:
My/Our repayment amount is
Thanh toán Số Tiền Tối Thiểu Thanh toán toàn bộ Dư Nợ
Minimum Amount Full Closing Balance
Chữ ký và họ tên của Chủ Tài Khoản (Đối với tài khoản đồng sở hữu có
phương thức điều hành là đồng chủ tài khoản cùng ký, tất cả các chủ
tài khoản cần phải ký vào đây) /Signature and name of account holder
(For joint account with all instructions to operate are to be signed
jointly, all signatories have to sign here)
Thông tin Chủ thẻ phụ / Supplementary card details:
Họ tên/ Full name:
(Họ tên như trên CMND & Passport/ Full name as shown on National Identication & Passport)
Họ/Surname Tên đệm/Middle name Tên/Given name
/ /
Thông Tin Tài Khoản / Bank Account Details
Tên ngân hàng giao dịch chính Số tài khoản giao dịch
Name of your main Bank Bank account number
Thông Tin Các Khoản Vay / Loan Details
Tên Ngân Hàng / Công Ty Tài Chính Loại Vay Khoản trả góp hàng tháng (VNĐ)
Bank / Finance Company Name Type of loan Monthly repayment (VND)
1.
2.
Thông Tin Thẻ Tín Dụng Khác / Other Credit Card Details
Tên Ngân Hàng / Công Ty Tài Chính Số thẻ Mở thẻ từ năm
Bank / Finance Company Name Card number Member since
1.
2.
Nếu bạn có hơn hai khoản vay hoặc thẻ tín dụng, vui lòng cung cấp
thông tin chi tiết trên một trang giấy riêng/ If you have more than two
loans or credit cards, please provide details on a separate page.
Thông tin tham chiếu / Reference Information
Người tham chiếu là người có thể xác nhận thông tin của bạn là đúng
(ví dụ như Giám Đốc hay đồng nghiệp của bạn) / A Referee is someone
that can conrm your identication, e.g. your Manager or colleague.
Họ tên / Referee name:
Họ/Surname Tên đệm/Middle name Tên/Given name
Địa chỉ / Referee address:
Điện thoại nhà / Home phone No.:
Điện thoại cơ quan / Business phone No.:
ĐTDĐ / Mobile:
Phần Dành Cho Người Nước Ngoài / Foreigner Only
Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của một người nói tiếng Anh tại
nước bản địa / Please provide one permanent home country English
speaking contact:
Họ tên / Full name:
Họ/Surname Tên đệm/Middle name Tên/Given name
Địa chỉ / Address:
Điện thoại liên lạc / Phone No.:
ĐTDĐ / Mobile:
Email:
Vận tải Truyền thông Bán buôn / bán lẻ
Transportation Media Wholesale / Retail Trading
Du lịch/nhà hàng Khác (Xin ghi rõ):
Tourism/Restaurants Others (please specify)
Chức vụ / Current position:
Nhân viên Chuyên viên Giám đốc
Clerk Ocer Manager
Phó Tổng Giám Đốc Tổng Giám Đốc / Giám Đốc Toàn Quốc
Deputy General Director General Director / Country Manager
Chủ Doanh Nghiệp / Owner
Thời gian công tác tại cơ quan hiện tại: Năm Tháng
Time in current employment year month
Lương cơ bản trước thuế hàng tháng
Gross Monthly Base Salary Before Tax VNĐ
Phụ cấp hàng tháng
Monthly allowance VNĐ
Thu nhập khác nếu có
Other income if any VNĐ
Nơi công tác trước đây / Previous company name:
Thời gian công tác tại cơ quan trước đây Năm Tháng
Time in previous employment year month
Tổng thời gian công tác Năm Tháng
Years of working experience year month
Thông tin người hôn phối / Spouse details:
Họ tên/ Full name:
(Họ tên như trên CMND & Passport/ Full name as shown on National Identication & Passport)
Họ/Surname Tên đệm/Middle name Tên/Given name
Đi làm / Employed Tự kinh doanh / Self Employed
Khác (Xin ghi rõ) / Others (please specify):
Số CMND/Hộ chiếu:
National ID/Passport No.
Quốc tịch / Nationality:
Nơi công tác / Company name:
Địa chỉ cơ quan / Company address:
Điện thoại liên lạc/ Home phone No.
ĐTDĐ/ Mobile
Thông tin tài chính / Financial details:
Bạn là khách hàng của ANZ / Are you an ANZ Customer:
/ Yes Không / No
This application has been made as a single original for the records of
ANZ. The ANZ Credit Card Terms and Conditions and relevant
documents can be accessed at anz.com/vietnam or at any ANZ branch
or by calling ANZ Cards 24/7 at 1800 1559. A copy of the ANZ Credit
Card Terms and Conditions will also be provided to you when your
ANZ credit card is issued.
ANZ Bank (Vietnam) Limited (“ANZ”) is a separate entity to Australia
and New Zealand Banking Group Limited (“ANZBGL”). ANZ is not an
authorised deposit taking institution within the meaning of the laws of
Australia. Deposits or liabilities with ANZ are not deposits or other
liabilities of ANZBGL does not guarantee the obligations of ANZ.
Chữ ký của Chủ thẻ chính
Signature of Primary
applicant
Ngày/tháng/năm
(dd/mm/yyyy)
Chữ ký của Chủ thẻ phụ
Signature of Supplementary
applicant
Ngày/tháng/năm
(dd/mm/yyyy)
Chữ ký thay mặt đại diện
cho ANZ/ Signature for
and on behalf of ANZ
Ngày/tháng/năm
(dd/mm/yyyy)
Các điều khoản, điều kiện và thỏa thuận liên quan / Relevant
terms, conditions and agreements:
Các Điều khoản và Điều Kiện Chung Ngân Hàng ANZ - Dịch vụ Ngân
Hàng Bán Lẻ, Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ /
ANZ General Terms and Conditions - Retail Banking, ANZ Credit
Card Terms and Conditions
Điều khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Thư Tín Điện Tử / Terms and
Conditions for eStatement service
Hồ sơ đính kèm / Attached documents:
*Ghi chú: Hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả/Note: Documents submitted will not
be returned.
Tôi/Chúng tôi đính kèm những hồ sơ dưới đây/ I/We attach copies of
the following documents:
Chứng mình giấy tờ tùy thân và địa chỉ cư trú/ Identication and
Residential address proof
Người Việt Nam/ Vietnamese:
1. CMND hoặc hộ chiếu/ National ID or Passport
Bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ (nếu có)/ Both primary and
supplementary cardholder (if any).
2. Sổ hộ khẩu hoặc KT3/ Residential Book or KT3
bằng chứng cho việc Tôi/ Chúng tôi đã hiểu và đồng ý cho những
nội dung đã được nêu ra trong giấy đề nghị này và Hợp Đồng Thẻ
Tín Dụng.
(viii) Tôi/ Chúng tôi đồng ý rằng, theo yêu cầu của Tôi/ Chúng tôi và
luôn phụ thuộc vào toàn quyền quyết định của ANZ, Thẻ Tín
Dụng và mã số PIN có thể được chuyển cho Tôi/ Chúng tôi qua
đường bưu điện đến địa chỉ nhận thư đã đăng ký hoặc bằng bất
kỳ hình thức nào khác mà ANZ cho là thích hợp. Tôi/ Chúng tôi
đồng ý sẽ chịu mọi rủi ro liên quan đến việc giao nhận thẻ tín
dụng và mã số PIN như đã nêu ở trên, bao gồm nhưng không giới
hạn các rủi ro về mất mát, thất lạc hoặc lạm dụng thẻ tín dụng.
Giấy đề nghị này được lập thành một bản chính và được giữ bởi ANZ. Các
Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ và các văn bản liên quan
khác có thể được xem tại anz.com/vietnam hay tại bất kỳ chi nhánh ANZ
nào hoặc bằng cách gọi cho Dịch Vụ Thẻ ANZ 24/7 theo số 1800 1559.
Một bản sao của Các Điều Khỏan và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ cũng sẽ
được cung cấp khi thẻ tín dụng ANZ của khách hàng được phát hành
Ngân hàng TNHH ANZ (Việt Nam) (“ANZ”) là một pháp nhân tách biệt đối
với Tập đoàn Ngân hàng TNHH Australia và New Zealand (“ANZBGL”).
ANZ không phải là một định chế được phép nhận tiền gửi theo qui định
của luật pháp Australia. Tiền gửi hoặc các tài sản nợ khác tại ANZ không
phải là các khoản tiền gửi hoặc tài sản nợ khác của ANZBGL và ANZBGL
không bảo đảm các nghĩa vụ của ANZ.
By signing below, I/We acknowledge and agree that:
(i) The completion of this application does not ensure approval of
my/our application by ANZ;
(ii) I/We have read the ANZ Credit Card Terms and Conditions and
any other terms and conditions and/or contract and agreement
applicable to ANZ credit card and have understood and accepted
the same (the list of these documents provided below);
(iii) I/We will be bound, upon receipt of ANZ Credit Card, by the ANZ
Credit Card Terms and Conditions and any other terms and
conditions and/or contract and agreement applicable to ANZ
credit card (as may be changed from time to time), governing the
issuance and use of the ANZ credit card which, together with this
application, constitutes a binding and enforceable contract
between myself/ourselves and ANZ for operation of the ANZ
credit card account and use of the ANZ credit card (the “Credit
Card Contract”);
(iv) I/We hold myself/ourselves liable for all obligations and liabilities
incurred under the ANZ credit card through use of the ANZ credit
card issued to me/us;
(v) In case of a Primary Cardholder, I warrant that I am above 18 years
of age and acknowledge that ANZ reserves the right to immedi-
ately terminate my ANZ Credit Card service in the event that such
access was mistakenly provided to a person under 18 years of age;
(vi) For additional security, I/We nominate a Security Code(s) of six
(06) characters long required when contacting ANZ regarding
ANZ Credit Cards through ANZ Cards 24/7;
(vii) I/We agree that the contents of this application are true and
correct and that my signature below evidence my understanding
of and consent to all matters set out in this application and the
Credit Card Contract;
(viii) I/We agree that the Credit Card and PIN code may be, at my/our
request, and subject always to ANZ’s sole discretion, delivered via
post to my/our mailing address registered with ANZ or by any
other method that ANZ may consider appropriate. I/We agree to
bear all the risks associated with the delivery of Credit Card and
PIN code as provided above including but not limited to the
Credit Card being lost, stolen or abused.
Nếu hồ sơ yêu cầu mở thẻ tín dụng được duyệt, thẻ tín dụng của Quý khách có thể
được phát hành trong vòng 2 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh. ANZ Việt Nam
bảo lưu quyền phát hành thẻ sau thời hạn nêu trên. / If credit card application is
approved, you may expect your card to be available within 2 weeks from the receipt
date of application with complete requirements. ANZ Vietnam reserves the right to
issue your credit card after such period.
Người nước ngoài/ Foreigner:
1. Hộ chiếu/ Passport
Bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ nếu có/ Both primary and
supplementary cardholder (if any).
2. Thị thực cư trú hợp pháp hoặc giấy phép lao động/ Permanent /
Temporary resident or working permit.
Chứng minh thu nhập của Chủ Thẻ Chính / Income proof of primary
card applicant
Công nhân viên / Employed applicant:
1. Hợp đồng lao động xác nhận chức vụ, thời gian công tác, mức
lương và thời hạn hợp đồng / Labour contract showing
applicant’s position, time of service, salary and contract tenor.
2. Bản gốc giấy thanh toán lương của tháng gần nhất / Latest
original monthly pay slip.
3. Sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện mức lương 3 tháng gần nhất /
Bank statements showing the last 3 months salary.
Tự kinh doanh / Self-employed applicant:
1. Giấy phép kinh doanh / Business registration certicate.
2. Hóa đơn đóng thuế thu nhập 6 tháng gần nhất (doanh nghiệp
đóng thuế khoán) hoặc Quyết toán Thuế 2 năm gần nhất (doanh
nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp bình thường) / Latest
6 months Income Tax Invoice (applicable for business paying
xed income tax) or Tax Returns for the last 2 years (applicable
for business paying normal business income tax)
3. Sao kê tài khoản ngân hàng dưới tên của doanh nghiệp 6 tháng
gần nhất / Latest 6 months bank statement in the name of the
business.
/ /
Giấy đề nghị cung cấp thẻ tín dụng ngân hàng - Trang 2
Giấy đề nghị cung cấp thẻ tín dụng ngân hàng - Người đăng: youme
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giấy đề nghị cung cấp thẻ tín dụng ngân hàng 9 10 934