Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01/ĐKKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***-------…………., ngày …… tháng …… năm 20……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh huyện........................................................
Tôi là: (ghi bằng chữ in hoa).................................... Giới tính:.............................................
Sinh ngày:................................................................. Dân tộc:...............................................
Chứng minh nhân dân số:......................................................................................................
Ngày cấp:.................................................................. Nơi cấp:...............................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (Nếu không có chứng minh nhân dân)
Giấy chứng nhận cá nhân: ....................................................................................................
Ngày cấp: ..................................................................... Cơ quan cấp:...................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................................
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................Fax:.................................................
Email:............................................................................ Website:..........................................
Ngành nghề trước khi kinh doanh:........................................................................................
Đăng ký hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in
hoa)
................................................................................................................................................
2. Địa điểm kinh doanh:........................................................................................................
Điện thoại:......................................................................... Fax:.............................................
Email:.................................................................................Website:......................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:
.....................................................
Mẫu số 01/ĐKKD
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
…………., ngày …… tháng …… năm 20……
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi: Phòng Đăng kinh doanh huyện........................................................
Tôi là: (ghi bằng chữ in hoa)....................................Giới tính:.............................................
Sinh ngày:................................................................. Dân tộc:...............................................
Chứng minh nhân dân số:......................................................................................................
Ngày cấp:..................................................................Nơi cấp:...............................................
Giấy tờ chứng thực nhân khác (Nếu không chứng minh nhân n)
Giấy chứng nhận cá nhân: ....................................................................................................
Ngày cấp: ..................................................................... quan cấp:...................................
Nơi đăng hộ khẩu thường trú:..........................................................................................
Chỗ hiện tại:........................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................Fax:.................................................
Email:............................................................................ Website:..........................................
Ngành nghề trước khi kinh doanh:........................................................................................
Đăng hộ kinh doanh thể với nội dung sau:
1. Tên h kinh doanh, hoặc tên nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in
hoa)
................................................................................................................................................
2. Địa điểm kinh doanh:........................................................................................................
Điện thoại:......................................................................... Fax:.............................................
Email:.................................................................................Website:......................................
3. Ngành, ngh kinh doanh:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Vốn kinh doanh:............................................................ (VNĐ)
Phần góp vốn của mỗi nhân (Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm nhân
góp vốn thành lập: khai theo mẫu): Gửi kèm.
Tôi các nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; Không đồng thời chủ
hộ kinh doanh khác, không đồng thời chủ doanh nghiệp nhân, không đồng thời
Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh - Trang 2
Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh 9 10 892