Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1769 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ Lục I-3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
C Ô N G T Y C Ổ PHẦN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)......................................................... Nam/Nữ
Chức danh:...................................................................................................................
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:................................
Chứng minh nhân dân số:.............................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................................
Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ....................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..................................................................
Email: .............................................. Website: ............................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).........................................
......................................................................................................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................
......................................................................................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có):.......................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
..........................................................................................................................
Ph Lc I-3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GI Y Đ N GH ĐĂN G KÝ KI N H DO AN H
CÔNG T Y C Ổ PHẦN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)......................................................... Nam/Nữ
Chức danh:...................................................................................................................
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:................................
Chứng minh nhân dân số:.............................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................................
Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ....................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..................................................................
Email: .............................................. Website: ............................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dung sau:
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).........................................
......................................................................................................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................
......................................................................................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có):.......................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
......................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................... Fax:.......................................................
Email: ........................................................... Website:................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:
STT Tên ngành Mã ngành
Tổng số ngành nghề kinh doanh ………………………………………………….
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 9 10 147