Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ Lục I-5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
C Ô N G T Y H ỢP DANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................
Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
.............................................................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
.............................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
.............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................
Email: .............................................. Website: ...................................................................
Là chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.
Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................
.............................................................................................................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................
Ph Lc I-5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GI Y Đ N GH ĐĂN G KÝ KI N H DO AN H
CÔNG T Y H ỢP DANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................
Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
.............................................................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
.............................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
.............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................
Email: .............................................. Website: ...................................................................
Là chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.
Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................
.............................................................................................................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................
.............................................................................................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................
Email: ........................................................... Website: ......................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:
STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành
kinh tế quốc dân)
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH 9 10 283