Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ Lục I-4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ
Chức danh:...........................................................................................................................
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................
Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
.............................................................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
.............................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
.............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................
Email: .............................................. Website: ...................................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................
..............................................................
Ph Lc I-4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GI Y Đ N G H ĐĂ NG K Ý KIN H DOAN H
CÔNG TY TRÁCH N HI M HU H N M T T HÀN H VIÊ N
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ
Chức danh:...........................................................................................................................
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................
Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
.............................................................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
.............................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
.............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................
Email: .............................................. Website: ...................................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................
.............................................................................................................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................
.............................................................................................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................
2 Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................
.............................................................................................................................................
Đối với chủ sỡ hữu là cá nhân:
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................
Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................
.............................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
.............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 9 10 439