Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I-1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................................................
Nam/Nữ
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:.........................Quốc tịch:...........................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ……………………………..
Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………
Ngày cấp: ……./……./……. Cơ quan cấp: ………………………………….............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................
..........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................................................
Email: .............................................. Website: ................................................................
ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
DO TÔI LÀM CHỦ VỚI NỘI DUNG SAU:
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)....................................
..........................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ...............................................................
………………………………………………………………………………………….
Tên doanh nghiệp viết tắt: ...............................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................
..........................................................................................................................................
Điện thoại: ........
Phụ lục I-1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................................................
Nam/Nữ
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:.........................Quốc tịch:...........................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ……………………………..
Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………
Ngày cấp: ……./……./……. Cơ quan cấp: ………………………………….............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................
..........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................................................
Email: .............................................. Website: ................................................................
ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
DO TÔI LÀM CHỦ VỚI NỘI DUNG SAU:
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)....................................
..........................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ...............................................................
………………………………………………………………………………………….
Tên doanh nghiệp viết tắt: ...............................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................
..........................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ...................................................................
Email: ................................................. Website: .............................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:
STT Tên ngành Mã ngành (theo
phân ngành
kinh tế quốc
dân)
4. Vốn đầu tư ban đầu:
Tổng số: ..........................................................................................................................
Trong đó:
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 9 10 801