Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
----------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà N ội
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in
hoa).....................................Nam/Nữ..............................................
Chức
danh:.......................................................................................................................................
.....
Sinh ngày:......../........../.......... Dân tộc:................. Quốc
tịch:..............................................................
Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu)
số:..........................................................................................
Ngày cấp:......../........./..............Nơi
cấp:..................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú:..........................................................................................................
Chỗ ở hiện
tại:.......................................................................................................................................
Điện thoại:......................................................
Fax:..............................................................................
Email:...............................................................Website:........................................................
..............
Đại diện theo pháp luật của hợp tác
xã:.................................................................................................
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:
1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in
hoa)...............................................................
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước
ngoài:............................................................................................
Tên hợp tác xã viết
tắt:...........................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở
chính:............................................................................................................................
Điện thoại:.........................................................
Fax:..............................................................................
Email:.................................................................
Website:..............................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
----------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Ni
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in
hoa).....................................Nam/Nữ..............................................
Chức
danh:.......................................................................................................................................
.....
Sinh ngày:......../........../.......... Dân tộc:................. Quốc
tịch:..............................................................
Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu)
số:..........................................................................................
Ngày cấp:......../........./..............Nơi
cấp:..................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú:..........................................................................................................
Chỗ ở hiện
tại:.......................................................................................................................................
Điện thoại:......................................................
Fax:..............................................................................
Email:...............................................................Website:........................................................
..............
Đại diện theo pháp luật của hợp tác
xã:.................................................................................................
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:
1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in
hoa)...............................................................
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước
ngoài:............................................................................................
Tên hợp tác xã viết
tắt:...........................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở
chính:............................................................................................................................
Điện thoại:.........................................................
Fax:..............................................................................
Email:.................................................................
Website:......................................................................
3. Ngành, nghề kinh
doanh:....................................................................................................................
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ 9 10 247