Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên tổ chức

……, ngày … tháng … năm …
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG
Kính gửi: …
1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:
2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện:
Số CMND/hộ chiếu:
Hộ khẩu thường trú:

ngày cấp:

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do …
năm …

Nơi cấp
cấp ngày … tháng …

4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:
TT

Tên loài
Tên thông
Tên khoa học
thường

Số
lượng
khi
đăng ký

Mục đích gây nuôi (làm
cảnh, thương mại, làm
giống, làm xiếc, khoa học
…)

1
2
…
5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng v.v. từ
đâu và thời gian nào)
6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu
xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh
dịch, vệ sinh môi trường,...)
Xác nhận của Chính chính quyền địa
phương về thân nhân (nếu là cá nhân)

… Ngày … tháng … năm …
người đại diện ký, ghi rõ họ tên (chức
vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

...
Tên tổ chức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày … tháng … năm …
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG
Kính gửi: …
1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:
2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện:
Số CMND/hộ chiếu: ngày cấp: Nơi cấp
Hộ khẩu thường trú:
3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng …
năm …
4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:
TT Tên loài Số
lượng
khi
đăng ký
Mục đích gây nuôi (làm
cảnh, thương mại, làm
giống, làm xiếc, khoa học
…)
Tên thông
thường
Tên khoa học
1
2
5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng v.v. t
đâu và thời gian nào)
6. tả sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy trại nuôi, vật liệu
xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh
dịch, vệ sinh môi trường,...)
Xác nhận của Chính chính quyền địa
phương về thân nhân (nếu là cá nhân)
… Ngày … tháng … năm …
người đại diện ký, ghi rõ họ tên (chức
vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)
Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường - Trang 2
Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường 9 10 100