Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị đi công tác

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giấy đề nghị đi công tác
Người đề nghị:........................................................Bộ phận:.........................................................
Lý do đi công tác:...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Thời gian:.......................................................................................................................................
Nơi đi công tác:.............................................................................................................................
Danh sách cán bộ đi công tác:
Stt

Họ tên

Bộ phận

Ghi chú

Trường hợp đi công tác dài ngày từ 2 ngày trở lên thì phải có chương trình công tác kèm theo
Phần các chế độ được duyệt:
Stt

Loại chi phí

Ngày

Mức

tháng năm 2007
Người đề nghị

Số tiền định
mức

Số lượng

Quản lý

Thành tiền

Ghi chú

Duyệt

...
Giấy đề nghị đi công tác
Người đề nghị:........................................................Bộ phận:.........................................................
Lý do đi công tác:...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Thời gian:.......................................................................................................................................
Nơi đi công tác:.............................................................................................................................
Danh sách cán bộ đi công tác:
Stt Họ tên Bộ phận Ghi chú
Trường hợp đi công tác dài ngày từ 2 ngày trở lên thì phải có chương trình công tác kèm theo
Phần các chế độ được duyệt:
Stt Loại chi phí Mức Số tiền định
mức
Số lượng Thành tiền Ghi chú
Ngày tháng năm 2007
Người đề nghị Quản lý Duyệt
Giấy đề nghị đi công tác - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị đi công tác 9 10 396