Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Kính gửi: (tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư)
Nhà đầu tư:
Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung
sau:
I. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (chỉ áp dụng đối với Nhà đầu tư
nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Mẫu số 1):
Những nội dung đề nghị điều chỉnh (Chỉ ghi những nội dung đề nghị điều chỉnh và giải
trình lý do điều chỉnh):
Nội dung đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh:
1. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên công ty viết tắt (nếu có):
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Điện thoại:……………….......……………..Fax:……………………………………………...
Email:…………………………................... Website:…………………………………………
3. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa): ……………………………………………………...
Giới tính:
Sinh ngày: ……./……./…….. Dân tộc: …………………………….. Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: ……./……./…….. Nơi cấp:
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: ……./……./…….. Ngày hết hạn: ……./……./…….. Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Điện thoại:

Fax (nếu có):

Email (nếu có):

Website (nếu có):

4. Mục tiêu hoạt động: Thực hiện Dự án …………………………….…….. (tên Dự án)
5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):
6. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ)

Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng
7. Loại hình công ty:
8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu tương ứng của Hồ sơ thành lập doanh
nghiệp theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp): Gửi kèm
II. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN:
Những nội dung đề nghị điều chỉnh: (chỉ ghi những nội dung đề nghị điều chỉnh và giải
trình lý do điều chỉnh)
Nội dung Dự án sau khi điều chỉnh:
1. Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng (tên Công trình dự án) thực hiện trên cơ sở Hợp
đồng (loại hợp đồng) ký kết với ………………… (tên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền), có
trụ sở chính tại (địa chỉ trụ sở chính Cơ quan nhà nước có thẩm qu...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Kính gửi: (tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư)
Nhà đầu tư:
Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung
sau:
I. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (chỉ áp dụng đối với Nhà đầu tư
nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Mẫu số 1):
Những nội dung đề nghị điều chỉnh (Chỉ ghi những nội dung đề nghị điều chỉnh giải
trình lý do điều chỉnh):
Nội dung đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh:
1. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên công ty viết tắt (nếu có):
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Điện thoại:……………….......……………..Fax:……………………………………………...
Email:…………………………................... Website:…………………………………………
3. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa): ……………………………………………………...
Giới tính:
Sinh ngày: ……./……./…….. Dân tộc: …………………………….. Quốc tịch:
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 9 10 560