Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)
Mẫu 13A/ĐKCK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Tên tôi là: Nguyễn Kim Cát
Số ĐKSH:

011347830

Ngày cấp:

08/11/2004

Nơi cấp: Công An Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 12 Hàng Phèn, Hà Nội
Số điện thoại: 0912842985
Số Tk lưu ký: 002C100710

tại TVLK: Công ty CK Ngân hàng đầu tư và
phát triển Việt Nam

Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu 01chứng khoán như sau:
STT

Mã chứng khoán

Loại CK1

Số lượng

Số Sổ/Giấy
CNSHCP

1

VOS

1

10.000

0482

Ghi chú

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi/chúng tôi phát hiện có những thông tin
không chính xác khi đăng ký. Để đảm bào quyền lợi, tôi/chúng tôi làm đơn này đề nghị điều
chỉnh lại thông tin như sau:
Thông tin ban đầu: (Chỉ nêu những thông tin sai cần đề nghị điều chỉnh)
Ngày cấp CMT: 31/12/2008
Thông tin đề nghị điều chỉnh: ( Chỉ nêu những thông tin đề nghị điều chỉnh)
Ngày cấp CMT: 08/11/2004
Tôi/Chúng tôi cam kết thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm
về việc đề nghị điều chỉnh thông tin này.
* Tài liệu gửi kèm
- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy
chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng
khoán mới, bản sao cũ (nếu có);
- 01 bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh người
đại diện mới (đối với trường hợp điều chỉnh
thông tin người đại diện).

1

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2010
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)

Loại CK: Loại 1: Chuyển nhượng tự do
Loại 2: Chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng)

...
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)
Mẫu 13A/ĐKCK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Tên tôi là: Nguyễn Kim Cát
Số ĐKSH: 011347830 Ngày cấp: 08/11/2004 Nơi cấp: Công An Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Số 12 Hàng Phèn, Hà Nội
Số điện thoại: 0912842985
Số Tk lưu ký: 002C100710 tại TVLK: Công ty CK Ngân hàng đầu
phát triển Việt Nam
Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu 01chứng khoán như sau:
STT Mã chứng khoán Loại CK
1
Số lượng Số Sổ/Giấy
CNSHCP
Ghi chú
1 VOS 1 10.000 0482
Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi/chúng tôi phát hiện những thông tin
không chính xác khi đăng ký. Để đảm bào quyền lợi, tôi/chúng tôi làm đơn này đề nghị điều
chỉnh lại thông tin như sau:
Thông tin ban đầu: (Chỉ nêu những thông tin sai cần đề nghị điều chỉnh)
Ngày cấp CMT: 31/12/2008
Thông tin đề nghị điều chỉnh: ( Chỉ nêu những thông tin đề nghị điều chỉnh)
Ngày cấp CMT: 08/11/2004
Tôi/Chúng tôi cam kết thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm
về việc đề nghị điều chỉnh thông tin này.
* Tài liệu gửi kèm
- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy
chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng
khoán mới, bản sao cũ (nếu có);
- 01 bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh người
đại diện mới (đối với trường hợp điều chỉnh
thông tin người đại diện).
Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2010
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)
1
Loại CK: Loại 1: Chuyển nhượng tự do
Loại 2: Chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng)
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN 9 10 862