Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị hủy mã số giao dịch chứng khoán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Re: Securities Trading Code Revoke

Kính gửi: Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Chứng khoán Việt Nam

Name of Investor (Tên nhà đầu tư): …………………………………………………….……
Address (Địa chỉ): …………………………………………………………………….….…...
Nationality (Quốc tịch): ……………………………………………………………….….…..
Securities Trading Code (Mã số giao dịch chứng khoán): ………………………………...….
Date of issue (Ngày cấp):……………………………………………………………….…..…
Customer of (Khách hàng của):…………………………………………………………..…....

We hereby request to revoke our above issued trading code due to the fact that we will no
longer invest into Vietnam securities markets.
Tôi/chúng tôi xin đề nghị được hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán đã cấp ở trên của chúng
tôi do chúng tôi sẽ không tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
We shall be obliged to comply with all regulations goverving the securities and securities
market and other regulations issued by the VSD with particular regards to trading code
cancellation.
Chúng tôi sẽ thực hiện mọi quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán cùng với các
quy định khác do VSD ban hành liên quan đến việc hủy bỏ mã số giao dịch này.

Nhà đầu tư:
Applicant: _________________________________________________________________
Tên và chữ ký của đại diện có thẩm quyền
(Name and Signature of Authorized Signatory):
Chức danh (Title):
Ngày thực hiện (Execution Date):

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY Đ# NGH$ HỦY MÃ SỐ GIAO D$CH CHỨNG KHOÁN
Re: Securities Trading Code Revoke
Kính gửi: Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Chứng khoán Vi@t Nam

 !
"#"$%&  
' """()*+&("  ,(-.
/"($ 01
)2. ( 3
45$6-5""( 77"##
#(""8" ""-
9": ;(9"<"=(> 3$5?+&("  ,(-.+ 01@ 3 ;(
9" ;(9"A-9("B1C D( ,(-.8"E
4##55#"( 1#$7"##(#"("( "" ""
-(#""5$8'/7"1" #("( 
 ##"
);(9"AF "EG"6$= ,(-.D( ,(-. H(I" .
6$-. 8'/5#"6B"E 3$5?+&(" $

11#" 
 J-K 3L""E MN6$=
'"("O'"($
), "#
($F "EP< "/
Giấy đề nghị hủy mã số giao dịch chứng khoán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị hủy mã số giao dịch chứng khoán 9 10 277