Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị tạm ứng cước

Được đăng lên bởi hoangduong-tcc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 71 lần   |   Lượt tải: 0 lần
doanh nghiÖp t nh©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

……………

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1610/2014/CVTU
"V/v ®Ò nghị t¹m øng”

Th¸i Nguyªn, ngµy … th¸ng … n¨m 20…

GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng
KÝnh göi: C«ng ty TNHH ……………………………
- C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè: 01/H§VC/………/2014 ngµy 06 th¸ng 01
n¨m 20.. gi÷a C«ng ty TNHH ……………. - Doanh NhiÖp T Nh©n ……………
vÒ viÖc thuª chuyÓn Clinker tõ m¸ng xuÊt hµng Nhµ m¸y Xi m¨ng Quang S¬n,
Qu¸n TriÒu, La Hiªn (Th¸i Nguyªn) tíi c¶ng …………………..
- C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè: 14/08/H§VC/……………./2014 ngµy 14
th¸ng 08 n¨m 20… gi÷a C«ng ty TNHH …………………….. - Doanh NhiÖp T
Nh©n ………………. vÒ viÖc thuª chuyÓn Clinker b»ng Sµ lan tõ c¶ng
……………… ®Õn Khu Neo Hßn NÐt - Qu¶ng Ninh.
Doanh NghiÖp T Nh©n ……………… ®Ò nghÞ C«ng Ty TNHH
………………t¹m øng tiÒn cíc bèc xóc, vËn chuyÓn Clinker ®· thùc hiÖn tõ
ngµy 22/09/20… ®Õn ngµy 16/10/20….. Khèi lîng: 2.5467,79 tÊn. Sè tiÒn t¹m
øng lµ:
1.500.000.000 ®ång (B»ng ch÷: Mét tû n¨m tr¨m triÖu ®ång ch½n).
§¬n vÞ thô hëng: Doanh NghiÖp T Nh©n ………………..
Sè tµi kho¶n: 3901 0000 ………….. t¹i NH BIDV Th¸i Nguyªn.
Gi¸m ®èc

...
doanh nghiÖp t nh©n
……………
Sè: 1610/2014/CVTU
"V/v ®Ò ngh t¹m øng”
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Th¸i Nguyªn, ngµy th¸ng n¨m 20
GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng
KÝnh göi: C«ng ty TNHH ……………………………
- C¨n hîp ®ång kinh sè: 01/H§VC/………/2014 ngµy 06 th¸ng 01
n¨m 20.. gi÷a C«ng ty TNHH ……………. - Doanh NhiÖp T Nh©n ……………
viÖc thuª chuyÓn Clinker m¸ng xuÊt hµng Nhµ m¸y Xi m¨ng Quang S¬n,
Qu¸n TriÒu, La Hiªn (Th¸i Nguyªn) tíi c¶ng …………………..
- C¨n hîp ®ång kinh sè: 14/08/H§VC/……………./2014 ngµy 14
th¸ng 08 n¨m 20 gi÷a C«ng ty TNHH …………………….. - Doanh NhiÖp T
Nh©n ………………. viÖc thuª chuyÓn Clinker b»ng lan c¶ng
……………… ®Õn Khu Neo Hßn NÐt - Qu¶ng Ninh.
Doanh NghiÖp T Nh©n ……………… ®Ò nghÞ C«ng Ty TNHH
………………t¹m øng tiÒn cíc bèc xóc, vËn chuyÓn Clinker ®· thùc hiÖn
ngµy 22/09/20 ®Õn ngµy 16/10/20.. Khèi lîng: 2.5467,79 tÊn. Sè tiÒn t¹m
øng lµ:
1.500.000.000 ®ång (B»ng ch÷: Mét tû n¨m tr¨m triÖu ®ång ch½n).
§¬n vÞ thô hëng: Doanh NghiÖp T Nh©n ………………..
Sè tµi kho¶n: 3901 0000 ………….. t¹i NH BIDV Th¸i Nguyªn.
Gi¸m ®èc
Giấy đề nghị tạm ứng cước - Người đăng: hoangduong-tcc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị tạm ứng cước 9 10 250