Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Được đăng lên bởi nguyenluongthu-evn92
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị:...................................
Bộ phận:.................................
Mã đơn vị QHNS:...................

Mẫu số C32 - HD
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày ..... tháng ..... năm ......
Số : ..........................
Kính gửi :.......................................................................................................
Tên tôi là :......................................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ) :.................................................................................
Đề nghị cho tạm ứng số tiền :.........................(Viết bằng chữ)......................
........................................................................................................................
Lý do tạm ứng :..............................................................................................
Thời hạn thanh toán :.....................................................................................
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng
Duyệt tạm ứng:......
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

1

Người đề nghị
tạm ứng
(Ký, họ tên)

...
Đơn vị:................................... Mẫu số C32 - HD
Bộ phận:................................. (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị QHNS:................... ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày ..... tháng ..... năm ......
Số : ..........................
Kính gửi :.......................................................................................................
Tên tôi là :......................................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ) :.................................................................................
Đề nghị cho tạm ứng số tiền :.........................(Viết bằng chữ)......................
........................................................................................................................
Lý do tạm ứng :..............................................................................................
Thời hạn thanh toán :.....................................................................................
Thủ trưởng đơn vị
Duyệt tạm ứng:......
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị
tạm ứng
(Ký, họ tên)
1
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG - Người đăng: nguyenluongthu-evn92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG 9 10 443