Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN
Kính gửi: Công ty Chứng khoán/Ngân hàng………..
Họ tên khách hàng:
Số ĐKNSH*:……………..ngày cấp*……………….nơi cấp……………………………..
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Là chủ tài khoản lưu ký chứng khoán như sau:
- Tài khoản tiền gửi số…………………tại………………………………………………...
Số dư tiền mặt trên tài khoản:
- Tài khoản lưu ký số:
1.Số dư chứng khoán:
Số lượng chứng khoán sở hữu
STT

Mã
CK

CK giao dịch
Lưu ký
thường

Lưu ký
có điều
kiện

A. HNX
CK A…
B. HOSE
CK B….
C. UPCOM
CK C….
D. TRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT
CK D….
E. TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ
CK E….
2.Các quyền phát sinh:
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:

CK chờ giao dịch
Lưu ký
thường

Lưu ký
có điều
kiện

Tổng
cộng

Ghi chú

Mã CK

Ngày
ĐKCC

Tỷ lệ
thực
hiện

Số lượng
ck lưu ký
tại ngày
ĐKCC

Số
lượng
cổ
phiếu
được
phân bổ

Cổ
phiếu
lẻ

Tiền
quy đổi
cổ
phiếu
lẻ

Ghi
chú

A. HNX
CK A
...
B. HOSE
CK B
...
-

Quyền nhận cổ tức bằng tiền:

Mã CK

Ngày
ĐKCC

Tỷ lệ thực
hiện

Số lượng ck lưu
ký tại ngày
ĐKCC

Số tiền cổ
tức trước
thuế

Ghi chú

CK A
...
CK B
...
-

Quyền thưởng cổ phiếu:

Mã CK

Ngày
ĐKCC

Tỷ lệ
thực
hiện

Số lượng
ck lưu ký
tại ngày
ĐKCC

Số lượng
cổ phiếu
được
phân bổ

Cổ
phiếu
lẻ

Tỷ lệ
thực
hiện

Số lượng ck Số lượng
lưu ký tại quyền mua
ngày
sở hữu

Tiền quy
đổi cổ
phiếu lẻ

Ghi chú

A.HNX
CK A
...
B.HOSE
CK B
...
-

Quyền mua

Mã CK

Ngày
ĐKCC

Số lượng
ck đã đặt
mua

Ghi chú

ĐKCC
A.HNX
CK A
...
B.HOSE
CK B
...
-

Quyền hoán đổi cổ phiếu

Mã CK

Ngày
ĐKCC

Tỷ lệ thực
hiện

Số lượng ck
lưu ký tại
ngày ĐKCC

Số lượng ck
hoán đổi được
phân bổ

Ghi chú

Số lượng ck
chuyển đổi được
phân bổ

Ghi chú

A.HNX
CK A
...
B.HOSE
CK B
...
-

Quyền chuyển đổi trái phiếu

Mã CK

Ngày
ĐKCC

Tỷ lệ
thực
hiện

Số lượng trái
phiếu lưu ký
tại ngày
ĐKCC

A.HNX
CK A
...
B.HOSE
CK B
...
-

Quyền khác

Mã CK

A.HNX
CK A

Ngày
ĐKCC

Tỷ lệ thực
hiện

Số lượng
chứng khoán
lưu ký tại
ngày ĐKCC

Số lượng
quyền được
nhận

Ghi chú

...
B.HOSE
CK B
...
Nay đề nghị Công ty Chứng khoán/Ngân hàng…………………… thực hiện tất toán tài
khoản và chuyển số tiền, chứng khoán và quyền phát sinh nêu trên đến:
- Đối với chứng khoán và quyền phát sinh:
Người nhận:
Số tài khoản lưu ký:

tại Công ty Chứng khoán/Ngân hàng……………….

- Đối với tiền:
Người nhận:
Số tài khoản:

tại……………………………………………………

Nội dung: Chuyển khoản do thực hiện tất toán tài khoản
………, ngày…….tháng……năm
Chủ tài khoản
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/NGÂN HÀNG…

Ghi chú:* Thông t...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN
Kính gửi: Công ty Chứng khoán/Ngân hàng………..
Họ tên khách hàng:
Số ĐKNSH*:……………..ngày cấp*……………….nơi cấp……………………………..
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Là chủ tài khoản lưu ký chứng khoán như sau:
- Tài khoản tiền gửi số…………………tại………………………………………………...
Số dư tiền mặt trên tài khoản:
- Tài khoản lưu ký số:
1.Số dư chứng khoán:
STT
CK
Số lượng chứng khoán sở hữu
Tổng
cộng
Ghi chú
CK giao dịch CK chờ giao dịch
Lưu ký
thường
Lưu ký
có điều
kiện
Lưu ký
thường
Lưu ký
có điều
kiện
A. HNX
CK A…
B. HOSE
CK B….
C. UPCOM
CK C….
D. TRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT
CK D….
E. TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ
CK E….
2.Các quyền phát sinh:
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN 9 10 836