Ktl-icon-tai-lieu

giấy đề nghị thanh toán

Được đăng lên bởi mothanh.tandat@gmail.com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH Tiên Sơn 1
Bộ phận: Tài vụ
Mã đơn vị có QHVNS: 1014611

Mẫu số C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐBTC
Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài
chính

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ..... tháng ..... năm 201..
Số:
Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trường TH Tiên Sơn 1
Họ và tên người đề nghị thanh toán: .........................................................
Bộ phận(hoặc địa chỉ) TH Tiên Sơn 1
Nội dung thanh
toán: ....................................................................................................
...........................................................................................................................
.............
Số

tiền:

...................đ

(Viết

bằng

chữ:

........................................................................
...........................................................................................................................
...........)
(Kèm theo: ..... chứng từ gốc)
Ngày .....tháng .... năm 20
Người đề nghị thanh

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Văn Bắc

(Ký, họ tên)

...
Trường TH Tiên Sơn 1
Bộ phận: Tài vụ
Mã đơn vị có QHVNS: 1014611
Mẫu số C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-
BTC
Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài
chính
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ..... tháng ..... năm 201..
Số:
Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trường TH Tiên Sơn 1
Họ và tên người đề nghị thanh toán: .........................................................
Bộ phận(hoặc địa chỉ) TH Tiên Sơn 1
Nội dung thanh
toán: ....................................................................................................
...........................................................................................................................
.............
Số tiền: ...................đ (Viết bằng chữ:
........................................................................
...........................................................................................................................
...........)
(Kèm theo: ..... chứng từ gốc)
Người đề nghị thanh
toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Nguyễn Thị Hương
Ngày .....tháng .... năm 20
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)
Nguyễn Văn Bắc
giấy đề nghị thanh toán - Trang 2
giấy đề nghị thanh toán - Người đăng: mothanh.tandat@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
giấy đề nghị thanh toán 9 10 732