Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt - Mẫu C37-HĐ

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 14224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Mẫu số: C37-HĐ
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN MẶT
Kính gửi: LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Tên tôi là:..............................................................................................................................
Bộ phận:…………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho thanh toán số tiền: ................……………………(Bằng chữ) …………........
……………………………………………………………………………………………..
Lý do thanh toán:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………...............................................
Nguồn tiền: ..................…………………………………………………………………….
Chi tiết các mục:
Mục 6050: Tiền công...........:.................................................................. đồng
Mục 6500: TT dịch vụ công cộng:.............................................................đồng
Mục 6550: Văn phòng phẩm:.................................................................. đồng
Mục 6600: Thông tin liên lạc:.................................................................. đồng
Mục 6650: Hội nghị, hội thảo:................................................................ đồng
Mục 6700: Công tác phí:.......................................................................... đồng
Mục 7012: Thuê khoán CM:.................................................................... đồng
1) ..................................................................................................... đồng
2) ..................................................................................................... đồng
3) ..................................................................................................... đồng
4) ..................................................................................................... đồng
Mục 6800 : Đoàn ra …………………………………………………… đồng
Mục 6850 : Đoàn vào ………………………………………………….. đồng
Mục 6900: Sửa chữa thường xuyên TSCĐ: ............................................ đồng
Mục 7001: Vật tư lẻ:................................................................................ đồng
Mục 7750: Chi khác: ............................................................................... đồng
Tổng cộng: ....................................................................................... đồng
Bằng chữ: …………………………………………………………………………….
Chứng từ kèm theo: ......................................................................................................
Hà nội, ngày .....
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
Mẫu số: C37-HĐ
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN MẶT
Kính gửi: LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
Tên tôi là:..............................................................................................................................
Bộ phận:…………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho thanh toán số tiền: ................……………………(Bằng chữ) …………........
……………………………………………………………………………………………..
Lý do thanh toán:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………...............................................
Nguồn tiền: ..................…………………………………………………………………….
Chi tiết các mục:
Mục 6050: Tiền công...........:.................................................................. đồng
Mục 6500: TT dịch vụ công cộng:.............................................................đồng
Mục 6550: Văn phòng phẩm:.................................................................. đồng
Mục 6600: Thông tin liên lạc:.................................................................. đồng
Mục 6650: Hội nghị, hội thảo:................................................................ đồng
Mục 6700: Công tác phí:.......................................................................... đồng
Mục 7012: Thuê khoán CM:.................................................................... đồng
1) ..................................................................................................... đồng
2) ..................................................................................................... đồng
3) ..................................................................................................... đồng
4) ..................................................................................................... đồng
Mục 6800 : Đoàn ra …………………………………………………… đồng
Mục 6850 : Đoàn vào ………………………………………………….. đồng
Mục 6900: Sửa chữa thường xuyên TSCĐ: ............................................ đồng
Mục 7001: Vật tư lẻ:................................................................................ đồng
Mục 7750: Chi khác: ............................................................................... đồng
Tổng cộng : ....................................................................................... đồng
Bằng chữ: …………………………………………………………………………….
Chứng từ kèm theo: ......................................................................................................
Hà nội, ngày ........ tháng ....... năm 200...
Người đề nghị thanh toán Phụ trách kế toán Phụ trách bộ phận Thủ trưởng đơn vị
Nếu xem trực tuyến bị lỗi, bạn có thể tải về máy để xem.

In_giao
In tài liệu
Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt - Mẫu C37-HĐ - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt - Mẫu C37-HĐ 9 10 442