Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt - Mẫu C37-HĐ

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 18766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Mẫu số: C37-HĐ
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN MẶT
Kính gửi: LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Tên tôi là:..............................................................................................................................
Bộ phận:…………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho thanh toán số tiền: ................……………………(Bằng chữ) …………........
……………………………………………………………………………………………..
Lý do thanh toán:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………...............................................
Nguồn tiền: ..................…………………………………………………………………….
Chi tiết các mục:
Mục 6050: Tiền công...........:.................................................................. đồng
Mục 6500: TT dịch vụ công cộng:.............................................................đồng
Mục 6550: Văn phòng phẩm:.................................................................. đồng
Mục 6600: Thông tin liên lạc:.................................................................. đồng
Mục 6650: Hội nghị, hội thảo:................................................................ đồng
Mục 6700: Công tác phí:.......................................................................... đồng
Mục 7012: Thuê khoán CM:.................................................................... đồng
1) ..................................................................................................... đồng
2) ..................................................................................................... đồng
3) ..................................................................................................... đồng
4) ..................................................................................................... đồng
Mục 6800 : Đoàn ra …………………………………………………… đồng
Mục 6850 : Đoàn vào ………………………………………………….. đồng
Mục 6900: Sửa chữa thường xuyên TSCĐ: ............................................ đồng
Mục 7001: Vật tư lẻ:................................................................................ đồng
Mục 7750: Chi khác: ............................................................................... đồng
Tổng cộng: ....................................................................................... đồng
Bằng chữ: …………………………………………………………………………….
Chứng từ kèm theo: ......................................................................................................
Hà nội, ngày .....
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
Mẫu số: C37-HĐ
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN MẶT
Kính gửi: LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
Tên tôi là:..............................................................................................................................
Bộ phận:…………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho thanh toán số tiền: ................……………………(Bằng chữ) …………........
……………………………………………………………………………………………..
Lý do thanh toán:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………...............................................
Nguồn tiền: ..................…………………………………………………………………….
Chi tiết các mục:
Mục 6050: Tiền công...........:.................................................................. đồng
Mục 6500: TT dịch vụ công cộng:.............................................................đồng
Mục 6550: Văn phòng phẩm:.................................................................. đồng
Mục 6600: Thông tin liên lạc:.................................................................. đồng
Mục 6650: Hội nghị, hội thảo:................................................................ đồng
Mục 6700: Công tác phí:.......................................................................... đồng
Mục 7012: Thuê khoán CM:.................................................................... đồng
1) ..................................................................................................... đồng
2) ..................................................................................................... đồng
3) ..................................................................................................... đồng
4) ..................................................................................................... đồng
Mục 6800 : Đoàn ra …………………………………………………… đồng
Mục 6850 : Đoàn vào ………………………………………………….. đồng
Mục 6900: Sửa chữa thường xuyên TSCĐ: ............................................ đồng
Mục 7001: Vật tư lẻ:................................................................................ đồng
Mục 7750: Chi khác: ............................................................................... đồng
Tổng cộng : ....................................................................................... đồng
Bằng chữ: …………………………………………………………………………….
Chứng từ kèm theo: ......................................................................................................
Hà nội, ngày ........ tháng ....... năm 200...
Người đề nghị thanh toán Phụ trách kế toán Phụ trách bộ phận Thủ trưởng đơn vị
Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt - Mẫu C37-HĐ - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt - Mẫu C37-HĐ 9 10 41