Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị thanh toán

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 6889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị: ……………………………..

Mẫu số C 37 – HD

Bộ phận:………………......................

( Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày

Mã đơn vị có quan hệ ngân sách:…...

30/3/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày
15/11/2010 của Bộ Tài Chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày … tháng … năm …
Số:……………….
Kính gửi:…………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………….......
Bộ phận ( Hoặc địa chỉ ):…………………………………………………………………………....
Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………….......
.............................................................................................................................................................
Số tiền:…………………….. Viết bằng chữ………………………………………………………...
( Kèm theo ………. Chứng từ gốc)
Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên )

( Ký, họ tên )

( Ký, họ tên )

...
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày … tháng … năm …
Số:……………….
Kính gửi:…………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………….......
Bộ phận ( Hoặc địa chỉ ):…………………………………………………………………………....
Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………….......
.............................................................................................................................................................
Số tiền:…………………….. Viết bằng chữ………………………………………………………...
( Kèm theo ………. Chứng từ gốc)
Người đề nghị thanh toán
( Ký, họ tên )
Kế toán trưởng
( Ký, họ tên )
Thủ trưởng đơn vị
( Ký, họ tên )
Đơn vị: ……………………………..
Bộ phận:………………......................
Mã đơn vị có quan hệ ngân sách:…...
Mẫu số C 37 – HD
( Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày
15/11/2010 của Bộ Tài Chính)
Giấy đề nghị thanh toán - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị thanh toán 9 10 943