Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Phụ lục số 2

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:...............................................................................................................................
Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN):......................................................................................
Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau:
Tên đơn vị:...........................................................................................................................................................
Quyết định thành lập số: ............................................................Mã ĐVQHNS:..................................................
Do cơ quan:................................................................................ Cấp ngày:.........................................................
Địa chỉ:...................................................................................Điện thoại:............................................................
Họ và tên Chủ tài khoản:......................................................................................................................................
Quyết định bổ nhiệm: Số...............ngày.........tháng.........năm.............................................................................
CMND số:............................................... Ngày cấp:............................... Nơi cấp:...............................................
Tên cơ quan cấp trên:...........................................................................................................................................
Yêu cầu mở tài khoản:..........................................................................................................................................
Tại Kho bạc Nhà nước:........................................................................................................................................
Để giao dịch về:....................................................................................................................................................
Mẫu chữ ký:..........................................................................................................................................................
CHỮ KÝ THỨ HAI

CHỮ KÝ THỨ NHẤT
Chủ tài khoản
Họ tên:.................................
Chức vụ:..............................
Người được ủy quyền
Họ tên:.................................
C...
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ Phụ lục s 2
Kính gửi Kho bạc Nhà nước:...............................................................................................................................
Tên đơn vị (đã đăng ký mở sử dụng TK tại KBNN):......................................................................................
Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau:
Tên đơn vị:...........................................................................................................................................................
Quyết định thành lập số: ............................................................Mã ĐVQHNS:..................................................
Do quan:................................................................................ Cấp ngày:.........................................................
Địa chỉ:...................................................................................Điện thoại:............................................................
Họ tên Chủ tài khoản:......................................................................................................................................
Quyết định bổ nhiệm: Số...............ngày.........tháng.........năm.............................................................................
CMND số:............................................... Ngày cấp:............................... Nơi cấp:...............................................
Tên quan cấp trên:...........................................................................................................................................
Yêu cầu mở tài khoản:..........................................................................................................................................
Tại Kho bạc Nhà nước:........................................................................................................................................
Để giao dịch về:....................................................................................................................................................
Mẫu chữ ký:..........................................................................................................................................................
CHỮ THỨ NHẤT
CHỮ THỨ HAI
Chủ tài khoản
Họ tên:.................................
Chức vụ:..............................
1...........................
2...........................
Kế toán trưởng
Họ tên:............................ 1.............................
2.............................
Người được ủy quyền
Họ tên:.................................
Chức vụ:..............................
1...........................
2...........................
Người được ủy quyền
Họ tên:............................
Chức vụ:.........................
1.............................
2.............................
Người được ủy quyền
Họ tên:.................................
Chức vụ:..............................
1...........................
2...........................
Người được ủy quyền
Họ tên:............................
Chức vụ:.........................
1.............................
2.............................
Người được ủy quyền
Họ tên:.................................
Chức vụ:..............................
1...........................
2...........................
Mẫu dấu: (1) (2)
......................., ngày ...............tháng.............năm 200..
Chủ tài khoản
(ký tên, đóng dấu)
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ 9 10 630