Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ XUẤT

Được đăng lên bởi buivan101087
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH HÙNG LONG
KHÁCH SẠN HÙNG LONG HARBOUR

CÔNG TY TNHH HÙNG LONG
KHÁCH SẠN HÙNG LONG HARBOUR

GIẤY ĐỀ XUẤT
Bộ phận:

STT

GIẤY ĐỀ XUẤT

xin đề xuất một số mặt hàng sau:

Tên hàng

Đ.V
tính

Số lượng

Ngày

tháng

Ghi chú

Bộ phận

STT

xin đề xuất một số mặt hàng sau:

Tên hàng

năm 201

Đ.V
tính

Ngày

Số
lượng

tháng

Ghi chú

năm 201

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC

...
CÔNG TY TNHH HÙNG LONG CÔNG TY TNHH HÙNG LONG
KHÁCH SẠN HÙNG LONG HARBOUR KHÁCH SẠN HÙNG LONG HARBOUR
GIẤY ĐỀ XUẤT GIẤY ĐỀ XUẤT
Bộ phận: xin đề xuất một số mặt hàng sau: Bộ phận xin đề xuất một số mặt hàng sau:
STT Tên hàng Số lượng Ghi chú STT Tên hàng Ghi chú
Ngày tháng năm 201 Ngày tháng năm 201
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ TRƯỞNG BỘ PHẬN
KẾ TOÁN GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN GIÁM ĐỐC
Đ.V
tính
Đ.V
tính
Số
lượng
GIẤY ĐỀ XUẤT - Người đăng: buivan101087
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐỀ XUẤT 9 10 704