Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề xuất

Được đăng lên bởi vpthcskado2009
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG THCS KA ÑOÂ
Boä phaän: Coâng ñoaøn
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Ka ñoâ, ngaøy 02 thaùng 01 naêm 2013
GIAÁY ÑEÀ XUAÁT
Kính göûi: Ban Giaùm Hieäu Tröôøng THCS Ka Ñoâ
Hoï vaø Teân: TRÒNH THÒ PHÖÔÏNG
Boä phaän coâng taùc: Chuû tòch coâng ñoaøn tröôøng THCS Ka ñoâ
Noäi dung ñeà xuaát:
1; Chi hoã trôï hoaït ñoäng phong traøo. (chi baèng tieàn maët)
Toång coäng: 1.500.000 ñ (Moät trieäu năm trăm ngaøn ñoàng chaün)
Vôùi lyù do neâu treân coâng ñoaøn tröôøng kính ñeà nghò nhaø tröôøng xem xeùt hoã trôï
cho coâng ñoaøn soá tieàn treân ñeå coâng ñoaøn coù ñeå hoaït ñoäng toát hôn.
Coâng ñoaøn tröôøng xin chaân thaønh caûm ôn./.
Ngöôøi ñeà xuaát Duyeät cuûa Hieäu tröôûng
CTCÑ
Giấy đề xuất - Trang 2
Giấy đề xuất - Người đăng: vpthcskado2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giấy đề xuất 9 10 803