Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Được đăng lên bởi Hien Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẫu số: C07-H

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho ông (bà): ………………………………..…………Chức vụ: …………………………...
Được cử đi:…………………………………………………………Tại: ………………………….
Kèm theo giấy giới thiệu số:………………………………………Ngày………./………/ 201…..
Thời gian công tác từ ngày…..…../………/ 201….... Đến ngày:………/……..../ 201…….
Ngày ......... tháng …….... năm 201……
Thủ trưởng đơn vị

Tiền ứng trước
Công tác phí.......................đ

NƠI ĐI
NƠI ĐẾN

NGÀY
GIỜ

PHƯƠNG
TIỆN SỬ
DỤNG

Độ DÀI
(Km)

THờI GIAN LƯU
TRÚ
Trên
Ở nơi
đường đi
đến

Nơi đi....
Nơi đến....
Nơi đi....
Nơi đến....
Nơi đi....
Nơi đến....

PHẦN THANH TOÁN

CHỨNG NHẬN CỦA CƠ
QUAN NƠI CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)

- Tiền xe:…………………………………………………………………………………………...
- Tiền ở:…………………………………………………………………………………………….
- Phụ cấp lưu trú: + Lưu trú dọc đường (cộng):……………………………………………………
+ Lưu trú ở nơi công tác (cộng):………………………………………………..
- Phụ cấp đi đường:………………………………………………………………………………...
- Các khoản khác:……………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………
TỔNG CỘNG: ……………………………………………………………………………………
Người đi công tác

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán

...
PHÒNG GD-ĐT ĐÀ LẠT
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẫu số: C07-H
GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho ông (bà): ………………………………..…………Chức vụ: …………………………...
Được cử đi:…………………………………………………………Tại: ………………………….
Kèm theo giấy giới thiệu số:………………………………………Ngày………./………/ 201…..
Thời gian công tác từ ngày…..…../………/ 201….... Đến ngày:………/……..../ 201…….
Ngày ......... tháng …….... năm 201……
Thủ trưởng đơn vị
Tiền ứng trước
Công tác phí.......................đ
NƠI ĐI
NƠI ĐẾN
NGÀY
GIỜ
PHƯƠNG
TIỆN SỬ
DỤNG
Độ DÀI
(Km)
THờI GIAN LƯU
TRÚ
CHỨNG NHẬN CỦA CƠ
QUAN NƠI CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)
Trên
đường đi
Ở nơi
đến
Nơi đi....
Nơi đến....
Nơi đi....
Nơi đến....
Nơi đi....
Nơi đến....
PHẦN THANH TOÁN
GIẤY ĐI ĐƯỜNG - Trang 2
GIẤY ĐI ĐƯỜNG - Người đăng: Hien Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY ĐI ĐƯỜNG 9 10 432