Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đi đường

Được đăng lên bởi thaiktyenphu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG MẦM NON YÊN PHÚ
Số: ……/TrMN

Yên Phú, ngày …… tháng ….. năm 201

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho .....................................................................................................................
Chức vụ.......................................................................................................................
Nơi được cử đến công tác: .........................................................................................
Giấy này có giá trị hết ngày: ......................................................................................
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)

Nơi đi và đến

Đi …................................
........................................

Đến …………………….
........................................

Đi …................................
........................................

Đến …………………….
......................................

Ngày
tháng

Phương
tiện

Độ dài chặng
đường (km)

Thời gian ơ
nơi đến

Xác nhận của cơ
quan (tổ chức) nơi đi,
nơi đến

Đi …................................
.......................................

Đến ……………………
........................................

Đi …................................
........................................

Đến …………………….
........................................

Về người ........................vé xe...........................đ =................................đ
Về cước phí xe đạp..................vé xe..................đ =................................đ
Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: .................vé x..........................đ = ..............................đ
Phòng nghỉ: ………………….................vé x..........................đ = ..............................đ
1. Phụ cấp đi đường :.....................................................................................................đ
2. Phụ cấp lưu trú: ..........................................................................................................đ
Tổng cộng :..................................................................................................................đ
Người đi công tác
(Chữ ký, họ tên)

Xác nhận Hiệu trưởng
(Chữ ký, dấu)

Kế toán trưởng
(Chữ ký, họ tên)

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN YÊN
TRƯỜNG MẦM NON YÊN PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/TrMN
Yên Phú, ngày …… tháng ….. năm 201
GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho .....................................................................................................................
Chức vụ.......................................................................................................................
Nơi được cử đến công tác: .........................................................................................
Giấy này có giá trị hết ngày: ......................................................................................
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Nơi đi và đến
Ngày
tháng
Phương
tiện
Độ dài chặng
đường (km)
Thời gian ơ
nơi đến
Xác nhận của cơ
quan (tổ chức) nơi đi,
nơi đến
Đi …................................
........................................
Đến …………………….
........................................
Đi …................................
........................................
Đến …………………….
......................................
Giấy đi đường - Trang 2
Giấy đi đường - Người đăng: thaiktyenphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy đi đường 9 10 866