Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đi đường

Được đăng lên bởi dong-van-nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số:

/ĐĐ-...(3)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......... (4) ......., ngày

tháng

năm 200...

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho ông (bà) …………………(5)………………………………...
Chức vụ: ……………………………………………………………….
Nơi được cử đến công tác: ...............................………………………..
Giấy này có giá trị hết ngày ………………………..………………….
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(chữ ký, dấu)

Họ và tên

NƠI ĐI VÀ ĐẾN

Đi ……………..
Đến ……………
Đi ……………..
Đến ……………
Đi ……………..
Đến ……………
Đi ……………..
Đến ……………

Ngày
tháng

Phương Độ dài chặng thời gian
tiện
đường (km) ở nơi đến

Xác nhận của cơ
quan (tổ chức)
nơi đi, đến

NƠI ĐI VÀ ĐẾN

Ngày
tháng

Phương Độ dài chặng thời gian
tiện
đường (km) ở nơi đến

Xác nhận của cơ
quan (tổ chức)
nơi đi, đến

Đi ……………..
Đến ……………
Đi ……………..
Đến ……………
Đến ……………
Đi ……………..
Đến ……………
Đi ……………
Đến ……………
- Vé người: … vé x………………..đ =………………… đ
- Vé cước: …. vé x………………..đ =….………………đ
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: …. vé x………..……...đ =…………….……đ
- Phòng nghỉ: ………….….…. vé x……….…..........….đ =………….………đ
1. Phụ cấp đi đường: ……………………………………………………….….đ
2. Phụ cấp lưu trú: ……………………………………………………………..đ
Tổng cộng: …………………………………………………………………….đ
NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(chữ ký)

(chữ ký, dấu)

(chữ ký)

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.
(4) Địa danh.
(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy.

2

3

...
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /ĐĐ-...(3) .......... (4) ......., ngày tháng năm 200...
GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho ông (bà) …………………(5)………………………………...
Chức vụ: ……………………………………………………………….
Nơi được cử đến công tác: ...............................………………………..
Giấy này có giá trị hết ngày ………………………..………………….
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(chữ ký, dấu)
Họ và tên
NƠI ĐI VÀ ĐẾN
Ngày
tháng
Phương
tiện
Độ dài chặng
đường (km)
thời gian
ở nơi đến
Xác nhận của cơ
quan (tổ chức)
nơi đi, đến
Đi ……………..
Đến ……………
Đi ……………..
Đến ……………
Đi ……………..
Đến ……………
Đi ……………..
Đến ……………
Giấy đi đường - Trang 2
Giấy đi đường - Người đăng: dong-van-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giấy đi đường 9 10 239