Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY GIỚI THIỆU

Được đăng lên bởi Thích Ô Tô
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP TÁC XÃ HÒA AN
Số 06 / GGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày …… tháng …… năm 2014
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ……………………..………………..

Hợp Tác Xã Hòa An trân trọng giới thiệu:
Ông (bà) ...........................................................................................................................
Được cử đến: ...................................................................................................................
Về việc: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà)…………….…………. hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày ……/……/……
Chủ nhiệm
Nơi nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- ………………;
- Lưu: VT.

Đàm Văn Hòa

HỢP TÁC XÃ HÒA AN
Số 07 / GGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày …… tháng …… năm 2014
GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………..………………..
Hợp Tác Xã Hòa An trân trọng giới thiệu:
Ông (bà) ...........................................................................................................................
Được cử đến: ...................................................................................................................
Về việc: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà)…………….…………. hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày ……/……/……
Chủ nhiệm
Nơi nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- ………………;
- Lưu: VT.

Đàm Văn Hòa

...
HỢP TÁC XÃ HÒA AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 06 / GGT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày …… tháng …… năm 2014
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ……………………..………………..
Hợp Tác Xã Hòa An trân trọng giới thiệu:
Ông (bà) ...........................................................................................................................
Được cử đến: ...................................................................................................................
Về việc: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà)……………
.
…………. hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày ……/……/……
Chủ nhiệm
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- ………………;
- Lưu: VT.
Đàm Văn Hòa
HỢP TÁC XÃ HÒA AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 07 / GGT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày …… tháng …… năm 2014
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ……………………..………………..
Hợp Tác Xã Hòa An trân trọng giới thiệu:
Ông (bà) ...........................................................................................................................
Được cử đến: ...................................................................................................................
Về việc: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà)……………
.
…………. hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày ……/……/……
Chủ nhiệm
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- ………………;
- Lưu: VT.
Đàm Văn Hòa
GIẤY GIỚI THIỆU - Trang 2
GIẤY GIỚI THIỆU - Người đăng: Thích Ô Tô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY GIỚI THIỆU 9 10 921