Ktl-icon-tai-lieu

Giấy giới thiệu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY GIỚI THIỆU
của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT
ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số: ………/GGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày……tháng…… năm ……

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ......................................................................................
Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ..................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ...................................................................................... giới tính: □ nam □ nữ
Sinh ngày ……... tháng ……... năm ……...
Số Sổ BHXH: ...................................................................
Số CMND …….................................................. cấp ngày ……... tháng ……... năm ……... tại ……....................
Địa chỉ hiện tại: ............................................................................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ....................................................................................... Chức vụ: .............................................................................................
Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ............................................................................................................................................
Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................................................................................................
để giám định mức suy giảm khả năng lao động :
 Giám định : □ lần đầu □ tái phát
□ tổng hợp
□ khiếu nại
 Loại hình giám định:
1. Giám định do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp
□
2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động
□
3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng
□
Trân trọng cảm ơn!
Các giấy tờ kèm theo, gồm có

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

□ Đơn đề nghị khám giám định khả năng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
□ Đơn khiếu nại
□ Biên bản điều tra tai nạn lao động
□ Giấy chứng nhận thương tích
□ Giấy ra viện
□ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp
□ Tóm tắt hồ sơ của người lao động
□ Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động
□ Biên bản GĐYK các lần khám trước
Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký...
GIẤY GIỚI THIỆU
của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT
ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ………/GGT ……………, ngày……tháng…… năm ……
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ......................................................................................
Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ..................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ...................................................................................... giới tính: nam nữ
Sinh ngày ……... tháng ……... năm ……... Số Sổ BHXH: ...................................................................
Số CMND …….................................................. cấp ngày ……... tháng ……... năm ……... tại ……....................
Địa chỉ hiện tại: ............................................................................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ....................................................................................... Chức vụ: .............................................................................................
Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ............................................................................................................................................
Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................................................................................................
để giám định mức suy giảm khả năng lao động :
Giám định : lần đầu i phát tổng hợp khiếu nại
Loại hình giám định:
1. Giám định do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp
2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động
3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng
Trân trọng cảm ơn!
Các giấy tờ kèm theo, gồm có
Đơn đề nghị khám giám định khả năng lao động
Đơn khiếu nại
Biên bản điều tra tai nạn lao động
Giấy chứng nhận thương tích
Giấy ra viện
Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp
Tóm tắt hồ sơ của người lao động
Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động
Biên bản GĐYK các lần khám trước
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu
Giấy giới thiệu - Trang 2
Giấy giới thiệu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giấy giới thiệu 9 10 704