Ktl-icon-tai-lieu

Giấy giới thiệu

Được đăng lên bởi Đinh thanh Hiếu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phßng GD&§T tuyªn Ho¸

Trêng TH §ång Ho¸
Sè: …./GT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp Tù do - H¹nh phóc
§ång Ho¸, ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2014

GiÊy giíi thiÖu
KÝnh göi: Phßng L§TB&XH huyÖn Tuyªn Ho¸
Trêng TiÓu häc §ång Ho¸ giíi thiÖu bµ: §inh ThÞ Ph¬ng Th¶o
Chøc vô: Y tÕ - Thñ quü
§Õn t¹i phßng L§TB&XH HuyÖn Tuyªn Ho¸
§Ó nhËn tiÒn hç trî chi phÝ häc tËp cho häc sinh
Mong Phßng L§TB&XH huyÖn Tuyªn Ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó bµ
§inh ThÞ Ph¬ng Th¶o hoµn thµnh nhiÖm vô.
HiÖu trëng

NguyÔn V¨n L¬ng

TÊN CƠ QUAN:
………………...
Số: …….…/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------…….., ngày …. tháng ….

năm ……

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ……………… ……………………………
………………………(1)
…………………………………………………………………………………………………….
..
Giới thiệu ông, bà:
……………………………………………………………………………………………………
……..
Chức vụ:
……………………………………………………………………………………………………
………………...
Được cử đến:
……………………………………………………………………………………………………
…………..
Về việc:
……………………………………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………....
Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

...
Phßng GD&§T tuyªn Ho¸
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Trêng TH §ång Ho¸
§éc lËp Tù do - H¹nh phóc
Sè: …./GT
§ång Ho¸, ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2014
GiÊy giíi thiÖu
KÝnh göi: Phßng L§TB&XH huyÖn Tuyªn Ho¸
Trêng TiÓu häc §ång Ho¸ giíi thiÖu bµ: §inh ThÞ Ph¬ng Th¶o
Chøc vô: Y tÕ - Thñ quü
§Õn t¹i phßng L§TB&XH HuyÖn Tuyªn Ho¸
§Ó nhËn tiÒn hç trî chi phÝ häc tËp cho häc sinh
Mong Phßng L§TB&XH huyÖn Tuyªn Ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó bµ
§inh ThÞ Ph¬ng Th¶o hoµn thµnh nhiÖm vô.
HiÖu trëng
NguyÔn V¨n L¬ng
Giấy giới thiệu - Trang 2
Giấy giới thiệu - Người đăng: Đinh thanh Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giấy giới thiệu 9 10 462