Ktl-icon-tai-lieu

Giấy giới thiệu

Được đăng lên bởi thuongdhkt01
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: ……………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/GGT

… …. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU
--------------

Kính gửi: …………………………………………………………………….
.......................................................................................trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) ...............................................................................................................................
Chức vụ:................................................................................................................................
Được cử đến:........................................................................................................................
Về việc:.................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày..................../.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG
(Chữ ký, dấu)

...
Công ty:………………
Địa chỉ: ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT … …. , ngày ….. tháng ….. năm 20…
GIẤY GIỚI THIỆU
--------------
Kính gửi: …………………………………………………………………….
.......................................................................................trân trọng giới thiệu:
Ông (bà) ...............................................................................................................................
Chức vụ:................................................................................................................................
Được cử đến:........................................................................................................................
Về việc:.................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày..................../.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
THỦ TRƯỞNG
(Chữ ký, dấu)
Giấy giới thiệu - Người đăng: thuongdhkt01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy giới thiệu 9 10 675