Ktl-icon-tai-lieu

Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Thuy Lien Phan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu GTTT_01

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ........ tháng ........ năm 20 ........

GIẤY GIỚI THIỆU SINH VIÊN THỰC TẬP
Kính gửi: Giám Đốc Công ty ........................................................................................
Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM trân trọng giới thiệu các sinh viên năm
cuối học tại trường đến quý Công ty liên hệ thực tập tốt nghiệp cuối khóa.
Chuyên ngành học : ..............................................................................
Thời gian thực tập : từ ................................ đến ..................................
Danh sách sinh viên tham gia thực tập:
STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

Trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại Công ty, sinh viên hoàn toàn phải tuân thủ
theo nội quy Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cá nhân mình đối với Công ty.
Kính đề nghị quý Công ty giúp đỡ sinh viên trong thời gian thực tập.
Xin chân thành cảm ơn.
TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

NGUYỄN ANH TUẤN

TRƯỞNG KHOA

...
Mẫu GTTT_01
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ........ tháng ........ năm 20 ........
GIẤY GIỚI THIỆU SINH VIÊN THỰC TẬP
Kính gửi: Giám Đốc Công ty ........................................................................................
Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM trân trọng giới thiệu các sinh viên năm
cuối học tại trường đến quý Công ty liên hệ thực tập tốt nghiệp cuối khóa.
Chuyên ngành học : ..............................................................................
Thời gian thực tập : từ ................................ đến ..................................
Danh sách sinh viên tham gia thực tập:
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại Công ty, sinh viên hoàn toàn phải tuân thủ
theo nội quy Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cá nhân mình đối với Công ty.
Kính đề nghị quý Công ty giúp đỡ sinh viên trong thời gian thực tập.
Xin chân thành cảm ơn.
TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA
NGUYỄN ANH TUẤN
Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Thuy Lien Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp 9 10 962