Ktl-icon-tai-lieu

Giấy giới thiệu

Được đăng lên bởi dong-van-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số:

/GT-...(3)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......... (4) ......., ngày

tháng

năm 200...

GIẤY GIỚI THIỆU

……………………(2)……………… trân trọng giới thiệu:
Ông (bà) …………………………(5)………………………………….
Chức vụ: ……………………………………………………………….
Được cử đến: ……………………(6)…..………………………………
Về việc: …………………………………………………………….......
...........................................................................................................................
Đề nghị quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn
thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày …………………………………/.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(chữ ký, dấu)

Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Địa danh.
(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

...
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /GT-...(3)… .......... (4) ......., ngày tháng năm 200...
GIẤY GIỚI THIỆU
……………………(2)……………… trân trọng giới thiệu:
Ông (bà) …………………………(5)………………………………….
Chức vụ: ……………………………………………………………….
Được cử đến: ……………………(6)…..………………………………
Về việc: …………………………………………………………….......
...........................................................................................................................
Đề nghị quý quan tạo điều kiện để ông (bà) tên trên hoàn
thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày …………………………………/.
Nơi nhận:
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên;
- Lưu: VT.
(chữ ký, dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Địa danh.
(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.
Giấy giới thiệu - Người đăng: dong-van-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy giới thiệu 9 10 876