Ktl-icon-tai-lieu

Giấy khai sinh (bản sao)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.................................
Quyển số:.......................

GIẤY KHAI SINH
(BẢN SAO)
Họ và tên:...................................................................................... Giới tính:........................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................. Ghi bằng chữ:.................................................
................................................................................................................................................................
Nơi sinh:.................................................................................................................................................

(TT số: 08.a/2010/TT-BTP)

Dân tộc:..........................................................................Quốc tịch:.......................................................
Họ và tên cha:.......................................................................................................................................
Dân tộc:..........................................Quốc tịch:.......................................Năm sinh:...............................
Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................................
Họ và tên mẹ:........................................................................................................................................
Dân tộc:..........................................Quốc tịch:.......................................Năm sinh:...............................

Mẫu TP/HT-2010-KS.1.a

Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................................
Nơi đăng ký:..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm đăng ký:....................................................................................................................
Ghi chú:..................................................................................................................................................
Họ và tên người đi khai sinh:.................................................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh:...............................................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY KHAI SINH
(BẢN SAO)
Họ tên:......................................................................................Giới tính:........................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................. Ghi bằng chữ:.................................................
................................................................................................................................................................
Nơi sinh:.................................................................................................................................................
Dân tộc:..........................................................................Quốc tịch:.......................................................
Họ tên cha:.......................................................................................................................................
Dân tộc:..........................................Quốc tịch:.......................................Năm sinh:...............................
Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................................
Họ tên mẹ:........................................................................................................................................
Dân tộc:..........................................Quốc tịch:.......................................Năm sinh:...............................
Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................................
Nơi đăng ký:..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm đăng ký:....................................................................................................................
Ghi chú:..................................................................................................................................................
Họ tên người đi khai sinh:.................................................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh:........................................................................................................
NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI GIẤY KHAI SINH
(Đã ký) (Đã ký)
........................................ ........................................
Sao từ Sổ đăng khai sinh
Ngày...........tháng............... năm............
NGƯỜI BẢN SAO GIẤY KHAI SINH
(Ký, ghi họ tên, chức vụ đóng dấu)
........................................
Số:.................................
Quyển s:.......................
Mẫu TP/HT-2010-KS.1.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)
Giấy khai sinh (bản sao) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy khai sinh (bản sao) 9 10 180