Ktl-icon-tai-lieu

Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 18a-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH
1. NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH:
- Họ và tên:...................................................................................... Năm sinh:.................................
- Nơi cư trú: ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................... ....................................................................Số điện thoại.............................
- Hưởng chế độ BHXH: ...................................................................Số sổ:.......................................
Lý do: .................... ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. NGƯỜI LĨNH THAY:
- Họ và tên:........................................................................................................................................
- Số CMND:..........................................Cấp ngày...................Tại:....................................................
- Nơi cư trú...................................................................................Số điện thoại................................
- Mối quan hệ với người cho lĩnh thay chế độ BHXH:.....................................................................
- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ……
- Nơi lĩnh: .........................................................................................................................................
- Cam kết của người lĩnh thay:
Tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH.
Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng
không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã
hoặc BHXH huyện./.
Ngày ... tháng ... năm ...
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú

Chữ ký của người
lĩnh thay
(Ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Chữ ký của người
hưởng c...
Mẫu số: 18a-CBH
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH
1. NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH:
- Họ tên:...................................................................................... Năm sinh:.................................
- Nơi trú: ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................... ....................................................................Số điện thoại.............................
- Hưởng chế độ BHXH: ...................................................................Số sổ:.......................................
do: ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. NGƯỜI LĨNH THAY:
- Họ tên:........................................................................................................................................
- Số CMND:..........................................Cấp ngày...................Tại:....................................................
- Nơi trú...................................................................................Số điện thoại................................
- Mối quan hệ với người cho lĩnh thay chế độ BHXH:.....................................................................
- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ……
- Nơi lĩnh: .........................................................................................................................................
- Cam kết của người lĩnh thay:
Tôi xin chấp nh đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH.
Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt nhưng
không được hưởng án treo hoặc t trần, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã
hoặc BHXH huyện./.
Ngày ... tháng ... năm ... Ngày ... tháng ... năm ...
Xác nhận của chính quyền Chữ của người Chữ của người
địa phương nơi trú lĩnh thay hưởng chế độ BHXH
(Ghi họ tên) (Ghi họ tên)
Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH 9 10 891