Ktl-icon-tai-lieu

Giấy mời

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng tr×nh
ĐÓN XEM ĐÊM HỘI DIỄN VĂN NGHỆ
CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 101 NĂM
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3
1. æn ®Þnh tæ chøc.
2. §ãn tiÕp ®¹i biÓu
3. Diễn văn khai mạc.
4. Chương trình v¨n nghÖ

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Trµ T©n, ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011
TR¦êng mÉu gi¸o trµ t©n
Tr©n träng kÝnh mêi
:
¤ng (Bµ): ......................................................................
........................................................................................
§óng vµo lóc: 19 giê 00 ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011.
§Õn t¹i: Trêng MÉu gi¸o Trµ T©n
§Ó ®ªm ng diÔn v¨n ng do c« t trêng MÉu
gi¸o Trµ T©n biÓu diÔn.
hiÖn diÖn cña quý ®¹i biÓu niÒm ®éng viªn,
khÝch lÖ to lín tinh thÇn cho trêng chóng t«i!
H©n h¹nh ®îc ®ãn tiÕp!
HIÖU TR¦ëNG
Phan ThÞ thanh lª
Phan ThÞ thanh lª
Giấy mời - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy mời 9 10 706