Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ____________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====================

GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY
Kính gửi: .....................................................................................................................................................
Chủ nhiệm khoa …………………………………………………………………....
Kính mời ...........................................................……………tham gia giảng dạy:
Môn........................................................................................................................…
Cho lớp cao học: .......................................................................................................
Ngành:.......................................................................................................................
Chuyên ngành: .........................................................................................................
Số tiết:

Lý thuyết: ......... ( ......đvht);
Bài tập/Thực hành: ............ ( ......đvht)

Thời gian giảng dạy: Từ ngày

tháng

năm 200 đến ngày

tháng

năm 200

(Thời khoá biểu kèm theo).
Mong ......... thu xếp thời gian để giảng dạy cho lớp cao học nói trên.
Xin trân trọng cám ơn.
……………., ngày

tháng

CHỦ NHIỆM KHOA

năm 200

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====================
GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY
Kính gửi: 



 
!"
#$"
%&' ()#'*+,-.
/"0123"*+,-
224"56788+'"56788
(Thi kho biu km theo).
#9'+: ;<$
=<>< 5?
……………., ngy thng năm 200
@A!@BC@DE

GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY 9 10 173