Ktl-icon-tai-lieu

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số: C1- 02/NS
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của BTC
(1)
Mã hiệu: ..................
(1)
Số: …………………

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt



Chuyển khoản



(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Người nộp thuế: ....................................................................................................................................................................................................
Mã số thuế:..................................................... Địa chỉ:.........................................................................................................................................
................................................................................................... Huyện: .........................................Tỉnh, TP: ......................................................
Người nộp thay:

(2)
........................................................................................................................ Mã số thuế:..................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................................................................
Huyện: ..................................................................................... Tỉnh, TP: ..............................................................................................................
(3)

Đề nghị NH (KBNN)
(hoặc) nộp tiền mặt

(4)

: ....................................................... trích TK số: ........................................................................................................
để chuyển cho KBNN: .................... ............................ tỉnh, TP: ...............................................................................

Để ghi thu NSNN

hoặc nộp vào TK tạm thu số



(5)

: .....................................................................................

Cơ quan quản lý thu: ...........................................................................................................................Mã số: ....................................................
Tờ khai HQ, QĐ số: ............................................... ngày: ........................................... loại hình XNK: ........................................................
(hoặc) Bảng kê biên lai số

(6)

: ...........................
Không ghi vào
khu vực này
Mẫu số: C1- 02/NS
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của BTC
hiệu:
(1)
..................
Số:
(1)
…………………
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt
Chuyển khoản
(Đánh du X vào ô tương ng)
Người nộp thuế: ....................................................................................................................................................................................................
số thuế:
.....................................................
Địa chỉ:
.........................................................................................................................................
................................................................................................... Huyện: .........................................Tỉnh, TP: ......................................................
Người nộp thay:
(2)
........................................................................................................................
số thuế:
..................................................
Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................................................................
Huyện: ..................................................................................... Tỉnh, TP: ..............................................................................................................
Đề nghị NH (KBNN)
(3)
:
.......................................................
trích TK số:
........................................................................................................
(hoặc) nộp tiền mặt
(4)
để chuyển cho KBNN:
.................... ............................
tỉnh, TP:
...............................................................................
Để ghi thu NSNN hoặc nộp vào TK tạm thu số
(5)
: .....................................................................................
quan quản lý thu:
...........................................................................................................................
số:
....................................................
Tờ khai HQ, số: ............................................... ngày: ........................................... loại hình XNK: ........................................................
(hoặc) Bảng biên lai số
(6)
:
................................................
ngày
................................
STT
Nội dung
các khoản nộp NS
chương
ngành KT
(K)
NDKT
(TM)
Kỳ
thuế
Số tiền
Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ:...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu
người nộp thay nhu cầu; (3) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (4) dùng khi nộp TM
vào KBNN (hoặc ngân hàng); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của quan thu mở tại KBNN; (6) dùng cho quan thu
để nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN khi trích TK của người
nộp tại KBNN; (9) chỉ in sử dụng tại KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu KBNN đã tham gia
thì người nộp tiền chỉ lập Bảng nộp thuế); (10) dùng cho t chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản; (11) chỉ in và
sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy./.
PHẦN KBNN GHI
quỹ:
.......................................
ĐBHC:
.......................................
KBNN:
..................................
nguồn NS:
................................
Nợ TK:........................................................................................
TK: .........................................................................................
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
(9)
Ngày… tháng… năm…
Người nộp tiền Kế toán trưởng
(10)
Thủ trưởng
(10)
NGÂN HÀNG A
(11)
Ngày……tháng……năm……
Kế toán Kế toán trưởng
NGÂN HÀNG B
(11)
Ngày……tháng……năm……
Kế toán Kế toán trưởng
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng…..năm…….
Thủ quỹ
(7)
Kế toán Kế toán trưởng
(8)
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 9 10 491