Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Được đăng lên bởi Kloer Black
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mẫu số C4-09/KB

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Không ghi vào

Lập ngày....... tháng....... năm.........

khu vực này

Số: ......................
PHẦN KBNN GHI

Người nộp:......................................................................................................................................

Mã quỹ: ....................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

Mã KBNN: ................................
Nợ TK: .....................................

Nộp vào tài khoản số:...................................................Tại KBNN:.................................................

Có TK: ......................................

Của...............................................................................Mã ĐVQHNS: ...........................................
Nội dung nộp

Số tiền

Tổng cộng
Tổng số tiền bằng chữ: .................................................................................................................................................................................
KBNN ghi sổ ngày … tháng … năm ……
Người nộp tiền

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

80

...
GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
Lập ngày....... tháng....... năm.........
Người nộp:......................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Nộp vào tài khoản số:...................................................Tại KBNN:.................................................
Của...............................................................................Mã ĐVQHNS: ...........................................
Nội dung nộp Số tiền
Tổng cộng
Tổng số tiền bằng chữ: .................................................................................................................................................................................
KBNN ghi sổ ngày … tháng … năm ……
Người nộp tiền Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
80
Không ghi vào
khu vực này
Mẫu số C4-09/KB
Số: ......................
PHẦN KBNN GHI
Mã quỹ: ....................................
Mã KBNN: ................................
Nợ TK: .....................................
Có TK: ......................................
GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN - Người đăng: Kloer Black
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN 9 10 455