Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Được đăng lên bởi hellodbp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Điện Biên, ngày

(Dự thảo)

tháng

năm 2015

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
Số:
/GPQH
1. Cấp cho: Công ty Điện lực tỉnh Điện Biên.
Địa chỉ: Số 904, Tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện
Biên Phủ.
2. Nội dung giấy phép:
- Tên dự án: Nhà điều hành sản xuất và các công trình phụ trợ Điện lực
thành phố Điện Biên Phủ.
- Địa điểm xây dựng: Tại Tổ dân phố 2, phường Him Lam, thành phố Điện
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Phạm vi ranh giới:
+ Phía Bắc giáp đường quy hoạch 20,5m.
+ Phía Nam giáp đất dự kiến xây dựng trụ sở cơ quan thường trú khu vực
Tây Bắc - Đài tiếng nói Việt Nam.
+ Phía Đông giáp trạm biến áp 110KV và khu dân cư.
+ Phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp.
- Quy mô đất đai: Diện tích lập dự án 1909m2.
- Cơ cấu sử dụng đất:
+ Đất xây dựng nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ: Từ 30% - 40%.
+ Đất sân đường nội bộ: Từ 35% - 45%.
+ Đât cây xanh: Từ 15% - 25%.
- Mật độ xây dựng: Tối đa là 40%.
- Hệ số sử dụng đất: Lớn hơn 0,92
- Chiều cao tối đa xây dựng công trình: Chiều cao tối đa công trình là:
18,5m.
- Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và đấu nối:
+ Cấp điện sinh hoạt 20w/m2 sàn.
+ Cấp nước sinh hoạt: 2l/m2 sàn.
+ Thoát nước thải sinh hoạt: 2l/m2 sàn.

+ Đấu nối cấp điện, cấp nước, thoát nước với hệ thống hạ tầng kỹ thuật
chung của thành phố.
- Các yếu tố về không gian kiến trúc cảnh quan: Mặt đứng của công trình
nhìn ra trục đường Võ Nguyên Giáp, được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện
đại đảm bảo mỹ quan đô thị và khu vực xung quanh, tương xứng với vị trí cửa
ngõ đi vào thành phố, có khoảng lùi công trình phù hợp theo quy định.
3. Giấy phép cấp cho Công ty Điện lực Điện Biên có hiệu lực trong
thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký./.
Điện Biên, ngày ........ tháng .......... năm 2015
Nơi nhận:
- Công ty Điện lực tình Điện Biên;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch

Mùa A Sơn

...
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Dự thảo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày tháng năm 2015
GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
Số: /GPQH
1. Cấp cho: Công ty Điện lực tỉnh Điện Biên.
Địa chỉ: S 904, Tổ dân phố 9, phường ờng Thanh, thành phố Điện
Biên Phủ.
2. Nội dung giấy phép:
- Tên dự án: Nhà điều hành sản xuất các công trình phụ trợ Điện lực
thành phố Điện Biên Phủ.
- Địa điểm xây dựng: Tại Tdân phố 2, phường Him Lam, thành phĐiện
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Phạm vi ranh giới:
+ Phía Bắc giáp đường quy hoạch 20,5m.
+ Phía Nam giáp đất dự kiến xây dựng trụ sở cơ quan thường trú khu vực
Tây Bắc - Đài tiếng nói Việt Nam.
+ Phía Đông giáp trạm biến áp 110KV và khu dân cư.
+ Phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp.
- Quy mô đất đai: Diện tích lập dự án 1909m
2
.
- Cơ cấu sử dụng đất:
+ Đất xây dựng nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ: Từ 30% - 40%.
+ Đất sân đường nội bộ: Từ 35% - 45%.
+ Đât cây xanh: Từ 15% - 25%.
- Mật độ xây dựng: Tối đa là 40%.
- Hệ số sử dụng đất: Lớn hơn 0,92
- Chiều cao tối đa xây dựng công trình: Chiều cao tối đa công trình là:
18,5m.
- Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và đấu nối:
+ Cấp điện sinh hoạt 20w/m
2
sàn.
+ Cấp nước sinh hoạt: 2l/m
2
sàn.
+ Thoát nước thải sinh hoạt: 2l/m
2
sàn.
GIẤY PHÉP QUY HOẠCH - Trang 2
GIẤY PHÉP QUY HOẠCH - Người đăng: hellodbp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 9 10 346