Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG
-----------Số:
/GP-BTTTT

Mẫu số 8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------------Hà Nội, ngày tháng năm 20

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ
-----------------------BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền
thông;
Theo đề nghị tại văn bản số … ngày ….. tháng ….. năm 20 … của.....;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,
QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:
1. Tên cơ quan chủ quản:.................................................................................................
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………….. Fax: .....................................................................
2. Tên cơ quan báo chí: ....................................................................................................
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………… Fax: .......................................................................
- Email: …………………………….. Website: .................................................................
3. Mục đích và nội dung xuất bản số phụ: .....................................................................
4. Đối tượng phục vụ: .......................................................................................................
5. Phạm vi phát hành chủ yếu: ........................................................................................
6. Thể thức xuất bản: .......................................................................................................
- Tên gọi: ............................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ...........................................................................................................
- Kỳ hạn xuất bản: ...........................
Mẫu số 8
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG
------------
Số: /GP-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------
Hà Nội, ngày tháng năm 20
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền
thông;
Theo đề nghị tại văn bản số … ngày ….. tháng ….. năm 20 … của.....;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,
QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:
1. Tên cơ quan chủ quản:.................................................................................................
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………….. Fax: .....................................................................
2. Tên cơ quan báo chí: ....................................................................................................
- Địa chỉ: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………… Fax: .......................................................................
- Email: …………………………….. Website: .................................................................
3. Mục đích và nội dung xuất bản số phụ: .....................................................................
4. Đối tượng phục vụ: .......................................................................................................
5. Phạm vi phát hành chủ yếu: ........................................................................................
6. Thể thức xuất bản: .......................................................................................................
- Tên gọi: ............................................................................................................................
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ - Trang 2
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ 9 10 698