Ktl-icon-tai-lieu

Giấy rút tiền Ngân sách

Được đăng lên bởi Trịnh Xuân Chiến
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Thực chi  Tạm ứng 
Chuyển khoản  Tiền mặt 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

PHẦN KBNN GHI

Đơn vị rút dự toán:................................................................................................................................

Nợ TK: ................................

Mã ĐVQHNS:........................................................................................................................................

Có TK: ................................

Tài khoản:.........................................................................Tại KBNN:...................................................

Mã quỹ:...............................

Mã cấp NS:.......................................................................Tên CTMT, DA:..........................................

Mã ĐBHC:...........................

..........................................................................................Mã CTMT, DA: ...........................................

Mã KBNN:...........................

Mã
nguồn NS

Nội dung thanh toán

Mã
chương

Mã
ngành KT

Mã
NDKT

Số tiền

Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................

Đơn vị nhận tiền:......................................................................................................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................................................
Mã ĐVQHNS: ..........................................................................................................................................................................................
Tên CTMT, DA:........................................................................................................................ Mã CTMT, DA: .......................................
Tài khoản:...................................................................Tại KBNN(NH): ....................................................................................................
Hoặc người nhận tiền: ...............................................số CMND:...............................Cấp ngày:.........................Nơi cấp: .....................
Bộ phận kiểm s...
PHẦN KBNN GHI
Nợ TK: ................................
Có TK: ................................
Mã quỹ:...............................
Mã ĐBHC:...........................
Mã KBNN:...........................
GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Thực chi Tạm ứng Chuyển khoản Tiền mặt
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Đơn vị rút dự toán:................................................................................................................................
Mã ĐVQHNS:........................................................................................................................................
Tài khoản:.........................................................................Tại KBNN:...................................................
Mã cấp NS:.......................................................................Tên CTMT, DA:..........................................
..........................................................................................Mã CTMT, DA: ...........................................
Nội dung thanh toán
nguồn NS
chương
ngành KT
NDKT
Số tiền
Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................
Đơn vị nhận tiền:......................................................................................................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................................................
Mã ĐVQHNS: ..........................................................................................................................................................................................
Tên CTMT, DA:........................................................................................................................Mã CTMT, DA: .......................................
Tài khoản:...................................................................Tại KBNN(NH): ....................................................................................................
Hoặc người nhận tiền: ...............................................số CMND:...............................Cấp ngày:.........................Nơi cấp: .....................
Bộ phận kiểm soát của KBNN Đơn vị sử dụng ngân sách
Ngày …. tháng …. năm …. Ngày …. tháng …. năm ….
Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Người nhận tiền
(KÝ, GHI RÕ HỌ
TÊN)
KBNN A ghi sổ và thanh toán ngày …./.…/….
THỦ QUỸ KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC
KBNN B, NH B ghi sổ ngày …./.…/….
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
Giấy rút tiền Ngân sách - Trang 2
Giấy rút tiền Ngân sách - Người đăng: Trịnh Xuân Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giấy rút tiền Ngân sách 9 10 151