Ktl-icon-tai-lieu

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Được đăng lên bởi Võ Phát Giàu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM
ỨNG
Ngày ...tháng ...năm ...

Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

- Họ và tên người thanh toán: ........................................................................................
- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ..............................................................................................
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

1

Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2

Số tạm ứng kỳ này:

...................................
...................................

- Phiếu chi số: .............ngày..........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày..........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

3

Chứng từ số ............ngày........

4

.....

...................................
...................................

III- Chênh lệch

...................................

5

Số tạm ứng chi không hết (I – II)

6

Chi quá số tạm ứng (II – I)

Giám đốc

Kế toán trưởng

...................................
...................................

Kế toán thanh toán

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

...
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 04 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM
ỨNG
Ngày ...tháng ...năm ...
Số: ................
Nợ: ................
Có: ................
- Họ và tên người thanh toán: ........................................................................................
- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ..............................................................................................
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
Diễn giải Số tiền
A 1
I- Số tiền tạm ứng ...................................
1 Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
...................................
2 Số tạm ứng kỳ này:
...................................
- Phiếu chi số: .............ngày.......... ...................................
- Phiếu chi số: .............ngày.......... ...................................
- .... ...................................
II- Số tiền đã chi ...................................
3 Chứng từ số ............ngày........
...................................
4 .....
...................................
III- Chênh lệch ...................................
5 Số tạm ứng chi không hết (I – II)
...................................
6 Chi quá số tạm ứng (II – I)
...................................
Giám đốc Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Người đề nghị thanh toán
Giấy thanh toán tiền tạm ứng - Trang 2
Giấy thanh toán tiền tạm ứng - Người đăng: Võ Phát Giàu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy thanh toán tiền tạm ứng 9 10 500