Ktl-icon-tai-lieu

Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày ....... tháng ....... năm ….....
Mẫu số: 02-TN

GIẤY ĐỀ NGHỊ
THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BHXH
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện .........................
- Họ và tên (bằng chữ in hoa): ..................................................................................................
- Ngày tháng năm sinh: ....../....../............ Giới tính: Nam

 Nữ 

- Số sổ bảo hiểm xã hội:.............................; Nơi cấp:..............................................
- Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú): ....................................................................................
............................................................................................................................................
- Giấy chứng minh thư số:....................; Nơi cấp:....................Ngày cấp: ....../....../.........
- Số tài khoản cá nhân:..............................; tại ngân hàng:...............................................

- Đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến hết tháng ...... năm .........
- Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (ghi số nguyên ≥ 0): ......................................................
- Mức đóng BHXH/tháng: ................................................................................................
- Phương thức đóng: Hằng tháng

 Hằng quý

- Hình thức nộp tiền: + Đóng bằng tiền mặt:

 06 tháng một lần 


+ Đóng bằng chuyển khoản: 
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Để người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký thay đổi mức đóng hoặc
phương thức đóng BHXH hoặc đã tạm dừng đóng sau đó tiếp tục đăng ký đóng BHXH tự
nguyện.
Phương pháp lập: Khi có thay đổi, người tham gia BHXH tự nguyện phải đăng ký trước
ngày 10 của tháng đầu quý.
+ Các nội dung liên quan đến nhân thân, nơi cư trú, số chứng minh thư, số tài khoản
cá nhân, số điện thoại… ghi theo Tờ khai đã đăng ký ban đầu.
Mục đích:

+ Mức lựa chọn để tính đóng BHXH, mức đóng BHXH/tháng, phương thức đóng, hình thức
đóng tiền: Ghi như đối vớiTờ khai tham gia BHXH tự nguyện.

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày ....... tháng ....... năm ….....
Mẫu số: 02-TN
GIẤY ĐỀ NGHỊ
THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BHXH
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện .........................
- Họ và n (bằng chin hoa): ..................................................................................................
- Ngày tng năm sinh: ....../....../............ Gii tính: Nam Nữ
- Số s bảo hiểm hội:.............................; Nơi cấp:..............................................
- i cư trú (i thường t hoặc tạm trú): ....................................................................................
............................................................................................................................................
- Giấy chứng minh tsố:....................; Nơi cấp:....................Ny cấp: ....../....../.........
- Số tài khoản cá nhân:..............................; tại ngân hàng:...............................................
- Đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến hết tháng ...... năm .........
- Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (ghi số nguyên ≥ 0): ......................................................
- Mức đóng BHXH/tháng: ................................................................................................
- Phương thức đóng: Hằng tháng Hằng quý 06 tháng một lần
- Hình thức nộp tiền: + Đóng bằng tiền mặt:
+ Đóng bằng chuyển khoản:
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mục đích: Để người tham gia BHXH tự nguyện đăng thay đổi mức đóng hoặc
phương thức đóng BHXH hoặc đã tạm dừng đóng sau đó tiếp tục đăng đóng BHXH tự
nguyện.
Phương pháp lập: Khi có thay đổi, người tham gia BHXH tự nguyện phải đăng ký trước
ngày 10 của tháng đầu quý.
+ Các nội dung liên quan đến nhân thân, nơi trú, số chứng minh thư, số tài khoản
cá nhân, số điện thoại… ghi theo Tờ khai đã đăng ký ban đầu.
Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH - Trang 2
Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH 9 10 426