Ktl-icon-tai-lieu

Giấy thôi trả lương

Được đăng lên bởi Dũng Bùi Trung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GD&§T T©n l¹c
Trêng THCS M·n §øc

Céng hßa x¨ héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp-Tù do - H¹nh phóc

giÊy th«i tr¶ l¬ng

Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 626/Q§-SNV ngµy 18 th¸ng 04n¨m 2014 cña Gi¸m
§èc Së Néi Vô TØnh Hoµ B×nh vÒ viÖc ®iÒu ®éng viªn chøc;
Trêng THCS M·n §øc ®· tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ®Õn hÕt ngµy 30
th¸ng 04 n¨m 2014 cho «ng NguyÔn Quèc To¶n theo chi tiÕt nh sau:
M· sè ng¹ch:
15a201
HÖ sè l¬ng :
3,33
Phô cÊp chøc vô:
0
Phô cÊp khu vùc:
0,1
Phô cÊp th©m niªn nghÒ
10%
Phô cÊp u ®·i nghÒ
35%
Tæng sè tiÒn: 5.667.775
(B»ng ch÷: N¨m triÖu s¸u tr¨m s¸u b¶y ngh×n b¶y tr¨m b¶y l¨m ®ång).
C¸c quyÒn lîi kh¸c: B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn ®·
®ãng hÕt th¸ng 04 n¨m 2014.
§Ò nghÞ c¬ quan míi tiÕp tôc tr¶ l¬ng vµ nép B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ,
Kinh phÝ c«ng ®oµn cho ®ång chÝ NguyÔn Quèc To¶n. kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 05 n¨m
2014. theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ./.
KÕ to¸n

Bu× Trung Dòng

M·n §øc, ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2014
HiÖu trëng

NguyÔn ThÞ Thuû

...
Phßng GD&§T T©n l¹c Céng hßa x¨ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Trêng THCS M·n §øc §éc lËp-Tù do - H¹nh phóc
giÊy th«i tr¶ l¬ng
Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 626/Q§-SNV ngµy 18 th¸ng 04n¨m 2014 cña Gi¸m
§èc Së Néi Vô TØnh Hoµ B×nh vÒ viÖc ®iÒu ®éng viªn chøc;
Trêng THCS M·n §øc ®· tr¶ l¬ng c¸c kho¶n phô cÊp ®Õn hÕt ngµy 30
th¸ng 04 n¨m 2014 cho «ng NguyÔn Quèc Ton theo chi tiÕt nh sau:
M· sè ng¹ch: 15a201
HÖ sè l¬ng : 3,33
Phô cÊp chøc vô: 0
Phô cÊp khu vùc: 0,1
Phô cÊp th©m niªn nghÒ 10%
Phô cÊp u ®·i nghÒ 35%
Tæng sè tiÒn: 5.667.775
(B»ng ch÷: N¨m triÖu s¸u tr¨m s¸u b¶y ngh×n b¶y tr¨m b¶y l¨m ®ång).
C¸c quyÒn lîi kh¸c: B¶o hiÓm héi, B¶o hiÓm Y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn ®·
®ãng hÕt th¸ng 04 n¨m 2014.
§Ò nghÞ c¬ quan míi tiÕp tôc tr¶ l¬ng nép B¶o hiÓm héi, B¶o hiÓm Y tÕ,
Kinh phÝ c«ng ®oµn cho ®ång chÝ NguyÔn Quèc To¶n. kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 05 n¨m
2014. theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ./.
M·n §øc, ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2014
KÕ to¸n HiÖu trëng
Bu× Trung Dòng NguyÔn ThÞ Thuû
Giấy thôi trả lương - Người đăng: Dũng Bùi Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy thôi trả lương 9 10 463