Ktl-icon-tai-lieu

Giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003)
CƠ QUAN CẤP PHÉP
Số: ........../GTN-VHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Sở Văn hóa - Thông tin .................................................................................

1. Tiếp nhận hồ sơ của: (tên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin phép thực hiện quảng
cáo) ..............................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Điện thoại:................................................ Fax:............................................................
Về việc xin phép thực hiện quảng cáo (cho sản phẩm quảng cáo)..............................
........................ trên (phương tiện quảng cáo)..............................................................
2. Hồ sơ gồm:
a) ..................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................
Hẹn trả lại kết quả (cấp giấy phép hoặc không cấp) vào ngày.... tháng... năm...........

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI XIN PHÉP

......,ngày......tháng.........năm.....
HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

...
PHỤ LỤC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003)
CƠ QUAN CẤP PHÉP
Số: ........../GTN-VHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Sở Văn hóa - Thông tin .................................................................................
1. Tiếp nhận hồ của: (tên tổ chức, nhân nộp hồ xin phép thực hiện quảng
cáo) ..............................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Điện thoại:................................................ Fax:............................................................
Về việc xin phép thực hiện quảng cáo (cho sản phẩm quảng cáo)..............................
........................ trên (phương tiện quảng cáo)..............................................................
2. Hồ sơ gồm:
a) ..................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................
Hẹn trả lại kết quả (cấp giấy phép hoặc không cấp) vào ngày.... tháng... năm...........
HỌ VÀ TÊN NGƯỜI XIN PHÉP ......,ngày......tháng.........năm.....
HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo 9 10 431