Ktl-icon-tai-lieu

Giấy ủy quyền

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)
-

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

................. , ngày ...... tháng ...... năm 20....... ; chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Số CMND: ..................................... cấp ngày: ............................... nơi cấp: .............................
Quốc tịch: ....................................................................................................................................
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Số CMND: ..................................... cấp ngày: ............................... nơi cấp: .............................
Quốc tịch: ....................................................................................................................................
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. CAM KẾT
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy
quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải
quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.
BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

...............................................................................................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T do Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho nhân)
- Căn cứ B luật Dân sự nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
................. , ngày ...... tháng ...... năm 20....... ; chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Số CMND: ..................................... cấp ngày: ............................... nơi cấp: .............................
Quốc tịch: ....................................................................................................................................
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Số CMND: ..................................... cấp ngày: ............................... nơi cấp: .............................
Quốc tịch: ....................................................................................................................................
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. CAM KẾT
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy
quyền trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải
quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.
BÊN Y QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC Y QUYỀN
(Ký, họ tên)
XÁC NHẬN CỦA QUAN NHÀ NƯỚC THẨM QUYỀN
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Giấy ủy quyền - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy ủy quyền 9 10 322