Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY TRỢ CẤP

Được đăng lên bởi hehe
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 14774 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mẫu số: 18a-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY TRỢ CẤP
1. NGƯỜI ĐANG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
- Họ và tên:................................................................................Năm sinh:.............................
- Số CMND:…………………………Cấp ngày:………………Tại:……………….
- Nơi cư trú: ............................................................................................................................
- Số điện thoại...........………………………………………………………………….
- Đang hưởng chế độ trợ cấp: ...................................................………………………….
……………………………………………Số sổ hoặc số QĐ:
Lý do ủy quyền ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. NGƯỜI LĨNH THAY:
- Họ và tên:………………………………………….. Năm sinh:……………………
- Số CMND:.......... .................Cấp ngày.............................Tại:................................................
- Nơi cư trú............................................................................................Số điện thoại................
- Mối quan hệ với người đang hưởng trợ cấp:...........................................................................
- Các khoản trợ cấp đực lĩnh thay:………………………….......................................
……………………………………………………………………………………….
- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ……
(Thời hạn tối đa của giấy ủy quyền nhận thay trợ cấp là 12 tháng kể từ ngày ký)
- Nơi lĩnh: .............................................................................................................................
- Cam kết của người lĩnh thay:
Tôi xin chấp hành đúng quy định của Phòng Lao động – TB&XH trong việc lĩnh thay
tiền chế độ trợ cấp. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành
hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi xin hứa sẽ cáo kịp thời cho đại
diện chi trả xã, phường và Phòng Lao động – TB&XH thị xã La Gi./.
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú

Chữ ký của người
lĩnh thay
(Ghi rõ họ tên)

Chứng thực ông/bà: ………………..
CMND/HC số………………….cấp ngày:…….
Tại:……………………..đã ký trước mặt tôi.
Số chứng thực:………..Quyển số:………SCT/TK
Tại:……………………Ngày……tháng…..năm……

Ngày ... tháng ... năm ...
Chữ ký của người
hưởng chế độ BHXH
(Ghi rõ họ tên)...
Mẫu số: 18a-CBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY TRỢ CẤP
1. NGƯỜI ĐANG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
- Họ và tên:................................................................................Năm sinh:.............................
- Số CMND:…………………………Cấp ngày:………………Tại:……………….
- Nơi cư trú: ............................................................................................................................
- Số điện thoại...........………………………………………………………………….
- Đang hưởng chế độ trợ cấp: ...................................................………………………….
……………………………………………Số sổ hoặc số QĐ:
Lý do ủy quyền ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. NGƯỜI LĨNH THAY:
- Họ và tên:………………………………………….. Năm sinh:……………………
- Số CMND:.......... .................Cấp ngày.............................Tại:................................................
- Nơi cư trú............................................................................................Số điện thoại................
- Mối quan hệ với người đang hưởng trợ cấp:...........................................................................
- Các khoản trợ cấp đực lĩnh thay:………………………….......................................
……………………………………………………………………………………….
- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ……
(Thời hạn tối đa của giấy ủy quyền nhận thay trợ cấp là 12 tháng kể từ ngày ký)
- Nơi lĩnh: .............................................................................................................................
- Cam kết của người lĩnh thay:
Tôi xin chấp hành đúng quy định của Phòng Lao động TB&XH trong việc lĩnh thay
tiền chế độ trợ cấp. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành
hình phạt nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi xin hứa sẽ cáo kịp thời cho đại
diện chi trả xã, phường và Phòng Lao động – TB&XH thị xã La Gi./.
Ngày ... tháng ... năm ...
Xác nhận của chính quyền Chữ ký của người Chữ ký của người
địa phương nơi cư trú lĩnh thay hưởng chế độ BHXH
(Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)
Chứng thực ông/bà: ………………..
CMND/HC số………………….cấp ngày:…….
Tại:……………………..đã ký trước mặt tôi.
Số chứng thực:………..Quyển số:………SCT/TK
Tại:……………………Ngày……tháng…..năm……
GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY TRỢ CẤP - Người đăng: hehe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY TRỢ CẤP 9 10 709