Ktl-icon-tai-lieu

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
Kính gửi: - PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ...................

Em tên là:........................................... Sinh ngày:.......................... Tại:.................................................
Sinh viên lớp:..................................... Khoa:..................................MSSV:...........................................
Tốt nghiệp ngành:.............................. Bậc/hệ:............................... Năm tốt nghiệp:..............................
CMND số:..........................................do CA tỉnh:.........................Cấp ngày:.......................................
Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền
cho:
Ông (bà):.................................... Sinh ngày:.......................................... Tại:.........................................
CMND số:..................................do CA tỉnh:.........................................Cấp ngày:...............................
đến làm thủ tục nhận thay em.
Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.
…………….., ngày……….tháng………năm 20…..
Người được ủy quyền
(ký, viết đủ họ tên)

Xác nhận của cơ quan
(hoặc địa phương) người ủy quyền

Người ủy quyền
(ký, viết đủ họ tên)

Xét duyệt của Phòng Đào tạo

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
Kính gửi: - PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ...................
Em tên là:...........................................Sinh ngày:.......................... Tại:.................................................
Sinh viên lớp:.....................................Khoa:..................................MSSV:...........................................
Tốt nghiệp ngành:.............................. Bậc/hệ:............................... Năm tốt nghiệp:..............................
CMND số:..........................................do CA tỉnh:.........................Cấp ngày:.......................................
Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền
cho:
Ông (bà):.................................... Sinh ngày:.......................................... Tại:.........................................
CMND số:..................................do CA tỉnh:.........................................Cấp ngày:...............................
đến làm thủ tục nhận thay em.
Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.
…………….., ngày……….tháng………năm 20…..
Người được ủy quyền Người ủy quyền
(ký, viết đủ h tên) (ký, viết đủ h tên)
Xác nhận của quan Xét duyệt của Phòng Đào tạo
(hoặc địa phương) người y quyền
Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp 9 10 806