Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN KẾT QUẢ THI KQ TOEFL ITP

Được đăng lên bởi huutinh599
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***
GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN KẾT QUẢ THI ……………

Kính gửi: Công ty CP IIG Việt Nam.
Tôi tên là: ............................................................... Điện thoại: .................................
Ngày sinh: ................................ Số CMND:.............................................................
Tôi đã tham gia kỳ thi …………….…….. vào ngày……… tháng ……năm …………
Tại địa điểm: ...................................................................................................................
Do không thể trực tiếp đến quý Công ty lấy kết quả thi, tôi viết giấy uỷ quyền cho:
Ông/Bà: .....................................................................................................................
Ngày sinh: ............................... Số CMND:................................................................
Số điện thoại liên hệ: ................ .................................................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
đến nhận kết quả thay tôi.
Tôi xin cam đoan rằng Công ty IIG Việt nam sẽ không còn trách nhiệm gì sau khi đã
trả kết quả thi TOEFL ITP của tôi cho người được uỷ quyền trên đây.

Ngày

tháng

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

( Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

năm

...
CỘNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tdo - Hạnh phúc
***
GIY UỶ QUYỀN NHẬN KẾT QUẢ THI ……………
Kính gi: Công ty CP IIG Việt Nam.
Tôi tên là: ............................................................... Điện thoại: .................................
Ngày sinh: ................................ Số CMND:.............................................................
Tôi đã tham gia k thi …………….…….. vào ngày……… tháng ……năm …………
Tại địa điểm: ...................................................................................................................
Do không thể trực tiếp đến quý Công ty ly kết quả thi, tôi viết giấy u quyền cho:
Ông/Bà: .....................................................................................................................
Ngày sinh: ...............................S CMND:................................................................
Số điện thoại liên hệ: ................ .................................................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
đến nhận kết quthay tôi.
Tôi xin cam đoan rằng Công ty IIG Việt nam sẽ không còn trách nhiệm gì sau khi đã
trả kết quả thi TOEFL ITP của tôi cho người được u quyền trên đây.
Người được u quyền
( Ký, ghi rõ htên)
Ngày tháng năm
Người u quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN KẾT QUẢ THI KQ TOEFL ITP - Người đăng: huutinh599
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN KẾT QUẢ THI KQ TOEFL ITP 9 10 494