Ktl-icon-tai-lieu

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mẫu số: 04 - 2/TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
==========

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Năm ..........
Tên tôi là: ....................................................... Quốc tịch:........................................
Mã số thuế:...............................................................................................................
Năm........................ tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn
vị ....................................... Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay
mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm .......................với cơ quan
thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi
khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
.................., ngày ....... tháng ....... năm .......
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
Mu số: 04 - 2/TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 ca B Tài chính
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
==========
GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP NHÂN
Năm ..........
Tên tôi là: ....................................................... Quốc tịch:........................................
số thuế:...............................................................................................................
Năm........................ tôi chỉ thu nhập chịu thuế tại một nơi Công ty/đơn
vị .......................................Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay
mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập nhân năm .......................với quan
thuế.
Trường hợp quan thuế kiểm tra phát hiện i thu nhập chịu thuế nơi
khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
.................., ngày ....... tháng ....... năm .......
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 9 10 237