Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Được đăng lên bởi khanhlinhhumg
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 04 - 2/TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Năm 2013
Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….
Năm 2013 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn
vị ................................................................................................................. ;
Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...
....................................................................................................................................
và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu
đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;
Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...
....................................................................................................................................
và có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh
thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm
không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng,
quyền sử dụng đất cho thuê.
Đề nghị Công ty/đơn vị ...................................................................................
................................................................................(mã số thuế :………………….)
thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan
thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi
khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
......, ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
CNG HOÀ XÃ HI CH NGA VIT NAM
Đc lp - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Năm 2013
Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….
Năm 2013 tôi chỉ thu nhập chịu thuế tại một nơi Công ty/đơn
vị ................................................................................................................. ;
Năm ............... tôithu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...
....................................................................................................................................
thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu
đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;
Năm ............... tôithu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...
....................................................................................................................................
thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mức doanh
thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm
không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi nhà, mặt bằng,
quyền sử dụng đất cho thuê.
Đề nghị Công ty/đơn vị ...................................................................................
................................................................................(mã s thuế :………………….)
thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập nhân năm ........... với quan
thuế.
Trường hợp quan thuế kiểm tra phát hiện tôi thu nhập chịu thuế i
khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
......, ngày ....... tháng ....... năm .......
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mu s: 04 - 2/TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
s 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 ca B Tài chính)
GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Người đăng: khanhlinhhumg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 9 10 993